top of page

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden als pdf. 

Artikel 1. Definities

 

1.1  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Bedenktijd:

de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

 

Consument:

de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Wachters.nu;

Dag: 

kalenderdag;

Duurtransactie:

een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager:

elk middel dat de Consument of Wachters.nu in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht:

de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Modelformulier:

het Modelformulier voor herroeping die Wachters.nu ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht;

Wachters.nu: 

de naam waarmee Stichting Jesaja 62, statutair gevestigd te Zaanstad, kantoorhoudende aan de J.J. Allanstraat 361 te (1551 RH) Westzaan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58611061, aan het maatschappelijk verkeer deelneemt teneinde haar doel, zoals omschreven in haar statuten, tracht te verwezenlijken;

Overeenkomst op afstand:

een overeenkomst waarbij in het kader van een door Wachters.nu georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand:     middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Wachters.nu gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Algemene Voorwaarden:

de onderhavige Algemene Voorwaarden van Wachters.nu.

1.2        Tenzij uit de context anders dient te worden afgeleid:

(a) houdt verwijzing naar een artikel een verwijzing naar een artikel van deze Algemene Voorwaarden in;

(b) omvat de definitie van woorden in enkelvoud ook de meervoudvormen daarvan en vice versa;

(c)   zijn de titels en is de nummering van de artikelen uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te faciliteren en niet om de interpretatie van de betreffende artikelen te beïnvloeden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wachters.nu en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Wachters.nu en Consument.

2.2  Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Wachters.nu zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3  Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van artikel 2.2 en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4  Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, zijn artikel 2.2 en 2.3 van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.5  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.6  Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze Algemene Voorwaarden. Evenzo dienen onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, te worden uitgelegd 'naar de geest' van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3. Aanbod

 

3.1  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2        Het aanbod is vrijblijvend. Wachters.nu is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.3  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wachters.nu niet.

3.4  Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.5  Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wachters.nu kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3.6  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

(a) de prijs inclusief belastingen;

(b) de eventuele kosten van verzending;

(c)  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

(d) het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;

(e) de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

(f)   de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Wachters.nu de prijs garandeert;

(g)   de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

(h)   of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;

(i)    de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

(j)  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

(k)   de gedragscodes waaraan Wachters.nu zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

(l)  de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 4. Overeenkomst

 

4.1  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2  Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wachters.nu onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wachters.nu is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst annuleren.

4.3  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wachters.nu passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Wachters.nu daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4  Wachters.nu kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Wachters.nu op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5  Wachters.nu zal bij het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

(a) het bezoekadres van de vestiging van Wachters.nu waar de Consument met klachten terecht kan;

(b)   de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

(c)  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

(d)   de in artikel 3.3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Wachters.nu deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

 

5.1  Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Wachters.nu bekendgemaakte vertegenwoordiger.

5.2  Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Wachters.nu retourneren, conform de door Wachters.nu verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3  Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 (veertien) dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Wachters.nu. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 (veertien) dagen retour te zenden. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4  Indien de klant na afloop van de in artikel 5.2 en 5.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Wachters.nu heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

 

6.1  Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2  Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Wachters.nu dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Wachters.nu. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

6.3  Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

6.4  De Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Wachters.nu niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren vóór het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 7. Uitsluiting Herroepingsrecht

 

7.1  De Consument heeft geen Herroepingsrecht wanneer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig vóór het sluiten van de overeenkomst, is vermeld.

 

 

Artikel 8. Prijs

 

8.1  Wanneer Wachters.nu producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen waar zij geen invloed op heeft, mag zij deze producten met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

8.2  Prijsverhogingen binnen 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.3  Prijsverhogingen vanaf 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Wachters.nu dit bedongen heeft en:

(a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

(b)   de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8.4  Wachters.nu is door de belastingdienst erkend als ANBI, op grond waarvan de producten die zij verkoopt niet zijn belast met omzetbelasting.

8.5  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Wachters.nu niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 9. Conformiteit en Garantie

 

9.1  Wachters.nu staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 (vier) weken na levering aan Wachters.nu schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

9.3  Wachters.nu is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

9.4        De garantie geldt niet indien:

(a)   de Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

(b)   de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Wachters.nu en/of op de verpakking behandeld zijn;

(c)   de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 10. Levering en uitvoering

 

10.1 Wachters.nu zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

10.2      Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Wachters.nu kenbaar heeft gemaakt.

10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 10.4 is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uitvoeren, tenzij de Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

10.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.

10.5 In geval van ontbinding conform artikel 10.3 zal Wachters.nu het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Wachters.nu zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd.

10.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Wachters.nu tot het moment van bezorging aan de Consument.

 

Artikel 11. Betaling

 

11.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 (zeven) dagen na het ingaan van de Bedenktermijn als bedoeld in artikel 5.1.

11.2 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wachters.nu te melden.

11.3 In geval van wanbetaling van de Consument heeft Wachters.nu behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12. Klachtenregeling

 

12.1 Bij klachten dient de Consument zich allereerst te wenden tot Wachters.nu.

12.2 Een klacht schort de verplichtingen van de Consument niet op, tenzij Wachters.nu schriftelijk anders aangeeft.

12.3 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Wachters.nu, zal Wachters.nu de geleverde producten kosteloos vervangen of, indien dit niet mogelijk is, de Consument het door hem betaalde bedrag terugstorten of, indien nog geen koopsom was betaald, de Consument daarvoor te crediteren.

 

Artikel 13. Geschillen

 

13.1 Op overeenkomsten tussen Wachters.nu en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.

13.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

bottom of page