top of page

DOOR GOD APART GEZET

Bijgewerkt op: 26 jul. 2023


'Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild.' [Psalm 91:4]


Kostbaar


Jesaja 43:4 Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.


Heb je deze woorden van God, de Vader, tot Zijn eerstgeboren zoon, Israël, weleens goed op je laten inwerken? God laat hier, bij monde van de profeet Jesaja, Zijn volk weten dat het Hem méér waard is dan alle andere volken bij elkaar! Sterker nog: als God bij wijze van spreken zou moeten kiezen, dan zou Hij alle andere volken opgeven om Israël – nota bene de kleinste van allemaal – te behouden [Deuteronomium 7:7; Jesaja 41:14].


Dat God het volk, dat Hij omwille van Zijn majesteit heeft geschapen, gemaakt en gevormd [Jesaja 43:7], de eerste plaats heeft gegeven onder de volken, heeft een reden. Want via dat volk zou Hij namelijk Zijn heilsplan aan de wereld bekendmaken. En dat niet alleen – via dat volk zou Hij ook de redder van de wereld zenden: Zijn eigen Zoon [Psalm 2:7; Jesaja 49:6; Johannes 3:16-17; Lucas 1:26-35; 1 Johannes 4:14].


Apart gezet


De voortdurende pogingen van Israël om te zijn ‘zoals alle andere volken[1 Samuel 8:5] falen dan ook steevast, juist omdat God het volk apart heeft gezet. Alleen met Israël heeft Hij een eeuwig verbond gesloten [Genesis 17:7]. En omdat het volk aan Hem gewijd is, wil Hij niet dat het meedoet met de heidenvolken of zich verbindt met andere naties [Numeri 23:9; Ezechiël 20:32]. Want dan zou het volk de HEER, de God van zijn redding, gaan vergeten, zou het de Rots waarop het steunt, gaan veronachtzamen [Jesaja 17:10]. Tijdens de lange tocht door de woestijn maakt God dat, via Mozes, heel duidelijk aan Zijn volk.


Deuteronomium 7:6 – Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, Zijn kostbaar bezit te zijn.


Door grote wonderen en indrukwekkende daden te verrichten ten overstaan van Israël, zou de HEER zich een Naam vestigen op aarde, opdat alle andere volken zouden erkennen dat in Zijn hand alle macht en kracht besloten liggen en niemand zich tegen Hem kan verzetten [2 Kronieken 20:6].


2 Samuel 7:23 [NBV/EV]En wie kan zich meten met Israël, Uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor God zich heeft ingezet om het vrij te kopen en tot Zijn volk te maken, om zo voor zichzelf een Naam te vestigen door middel van grootse en indrukwekkende daden (…).


De HEER, de schepper van hemel en aarde, heeft Israël dus uitgekozen als ‘Zijn kostbaar bezit’, om aan de wereld bekend te maken dat de HEER werkelijk God is, dat Hij de enige is die redding aankondigt én die redding brengt. Daarom noemt Hij Israël ook ‘Mijn getuige[Jesaja 43:10-12] .


Dat God Zijn volk intens liefheeft blijkt onder meer uit de manier waarop Hij over hen spreekt. Zo noemt Hij Zijn volk liefkozend ‘Mijn bruid[Hosea 2:21] en ‘Mijn oogappel[Zacharia 2:12]. En Israël weet ook dat de Vader van hem houdt, want als het volk bedreigd wordt, vraagt Asaf de HEER in te grijpen omwille van Zijn ‘tortelduifje[Psalm 74:19], omwille van Zijn ‘lieveling[Psalm 83:4].


Dat Israël door de HEER apart is gezet van de andere volken, heeft het overigens wel geweten. Vooral toen het volk de HEER ontrouw was geworden en Hij het voor straf zijn land uit joeg, de woestijn der volkeren in [Ezechiël 20:35]. Overal waar het Joodse volk terechtkwam werd het vervolgd en onderdrukt, kende het geen rust [Deuteronomium 28:65].


Maar gelukkig is aan die verschrikkelijke tijd voorgoed een einde gekomen toen de Vader in mei 1945 een keer bracht in het lot van Zijn volk en Hij opstond om zich weer over Sion te ontfermen [Psalm 102:14; Jeremia 29:14]. Een dergelijke benauwde tijd hoeft het volk nooit meer mee te maken [Daniël 12:1; Mattheüs 24:21].


Als het volk dat getuige mag zijn van Gods machtige daden, als het volk uit wie de Redder van de wereld is geboren – Gods eigen Zoon – mag Israël, als enige volk ter wereld, delen in Gods luister [Jesaja 46:13].


Deuteronomium 26:19 – Hij zal u hoog verheffen boven alle volken die Hij geschapen heeft. U zult lof oogsten en met roem overladen worden. U zult het volk zijn dat aan de HEER, uw God, is gewijd, zoals Hij heeft beloofd.


Avondland


Op grond van al deze teksten – die gemakkelijk met nog veel meer teksten kunnen worden aangevuld – zou je verwachten dat de andere volken zich altijd heel bescheiden zouden hebben opgesteld tegenover Israël. Maar de werkelijkheid is compleet anders. Precies het tegenovergestelde gebeurde. Geen ander volk werd de eeuwen door juist zo geminacht, vervolgd en onderdrukt als uitgerekend het volk door God geformeerd ter wille van Zijn majesteit.


Met name Europa, het Avondland – zo genoemd omdat vanuit het oosten gezien daar de zon onderging – was voor het Joodse volk in ballingschap de eeuwen door het land van de ondergang. Het continent was namelijk de bakermat van de christelijke vervangingsleer, de inquisitie, de kruistochten, de pogroms en uiteindelijk de Holocaust. Geen ander werelddeel heeft dan ook zoveel onschuldig Joods bloed aan zijn handen dan – het voorheen zo christelijke – Europa.


We hoeven er dan ook niet van staan op te kijken als nog in onze dagen het Avondland zelf ten ondergaat en zich hult in een diepe duisternis [Jesaja 34, 60:2; Ezechiël 26:17-21, 27; Joël 4; Zacharia 1:15; Openbaring 18:10-19]. Genoeg ontwikkelingen duiden erop dat Europa inmiddels de weg is ingeslagen die naar zijn plotselinge ondergang zal leiden.


Tot dat fatale moment echter aanbreekt, zullen Europa en de andere volken van de wereld zich in toenemende mate hoogmoedig en vijandig gaan gedragen tegenover Israël. Vooral wanneer ze als de lidstaten van de Europese Unie of als de volken van de Verenigde Naties met één mond spreken.


Maar dan, ‘als een dief in de nacht’, zal de Mensenzoon verschijnen ‘in gezelschap van Zijn engelen en bekleed met de stralende luister van Zijn Vader, in macht en glorie[Mattheüs 16:27; 1 Tessalonicenzen 5:2], en zal er een spectaculaire ommekeer plaatsvinden. Want dan zal Israël niet langer worden geminacht en vernederd door de andere volken, niet langer onrecht worden aangedaan, maar zal Israël ‘met eer en roem overladen worden door alle volken op aarde[Sefanja 3:20].


Op zijn beurt zal Israël dan de andere volken in het licht van de HEER, zijn God, brengen [Jesaja 60:3]. Die volken zullen samenstromen naar de Sion, Gods heilige berg, om daar onderwezen te worden [Jesaja 2:2-3].


Dan zal het eenenzeventigste volk [Genesis 10], waar nooit een plek voor was, eindelijk de plaats krijgen die God voor ogen stond: aan het hoofd van alle andere volken [Jeremia 31:7, HSV].


Herinneren


Als wachters mogen we, nederig en vrijmoedig en in de kracht van Jeshua, onze hemelse Vader dag en nacht herinneren aan Zijn beloften van zegen en herstel voor Zijn volk Israël en van vergelding voor Zijn vijanden. We mogen Hem aanmoedigen deze beloften in onze dagen met haast te volvoeren, opdat Zijn Koninkrijk spoedig zal komen en de tijd aanbreekt waarin nog slechts Gods recht en gerechtigheid en Zijn shalom zullen heersen [Jesaja 9:6].


Jeremia 23:5 – De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige Telg laat ontspruiten, die als Koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.


Bas van Twist, mei 2022

2.358 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page