top of page

EEN VERBORGEN BELOFTEDe Bijbel leert dat wat verborgen is, de HEER toebehoort, maar dat alles wat Hij geopenbaard heeft ons toekomt [Deuteronomium 29:28]. En al kunnen we het werk van God nooit volledig doorgronden [Prediker 3:11] en gaan Zijn plannen die van ons verre te boven [Jesaja 55:8-9], we mogen ze wel, in alle nederigheid en vrijmoedigheid en tot eer van de Vader, onderzoeken [Psalm 111:2; Daniël 10:12]. De spreukendichter zegt niet voor niets:

Spreuken 25:2Eer aan God, omdat Hij dingen verbergt, eer aan de koning, omdat hij dingen onderzoekt.

Het is mijn ervaring dat hoe méér je de Schrift onderzoekt, des te méér je mag ontdekken van Gods grootheid en van Zijn majestueuze reddingsplan. Paulus weet daar alles van en kan er niet over uit als één van de grootste mysteries van Gods heilsplan – de tijdelijke verblinding van een deel van zijn volksgenoten met als doel dat ook de heidenen kunnen worden gered – aan hem wordt geopenbaard:

Romeinen 11:33Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk Zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk Zijn wegen.

Met name Paulus en Petrus wijzen erop hoe belangrijk het is om de Schrift te onderzoeken. Waarom? Omdat daarmee de betrouwbaarheid van Gods Woord wordt bevestigd en Zijn reddingsplan wordt geopenbaard [Romeinen 16:25-27; 2 Petrus 1:19-21].

Ook Jeshua wijst op het grote belang van het onderzoeken van de Schriften [Lucas 24:25-27], waarbij Hij tevens wijst op de eenheid en compleetheid van Gods Woord:

Mattheüs 5:17-18 [NBV/EV] – Denk niet dat Ik gekomen ben om de Thora of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze waar te maken. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jod, elke keter in de Thora van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

Zelfs aan de kleinste letter [jod] en aan het decoratieve kroontje op sommige Hebreeuwse letters [keter] wordt dus gewicht toegekend door Jeshua.

Maar wat zou dan bijvoorbeeld het belang kunnen zijn van de verschillende geslachtsregisters? Op het eerste gezicht is het niet meer dan een opsomming van namen en leeftijden. Of zouden die namen ons soms iets te vertellen hebben? Veel namen in de Bijbel – zo weten we – hebben immers een betekenis. Sommige namen vertellen iets over degene die hem draagt, andere namen beschrijven de tijd waarin iemand leeft. En soms klinkt in iemands naam een boodschap door of een belofte [Jesaja 7:14; Hosea 1]. Een mooi voorbeeld hiervan is Jeshua, wiens naam ‘Hij-zal-redden’ betekent [Lucas 1:31].

Maar wat zou nu bijvoorbeeld de betekenis zijn van een geslachtsregister als dat in Genesis 5:1-32, waar de genealogie van Adam tot en met Noach wordt beschreven? Is dit een droge opsomming van namen en leeftijden of kunnen we hierin een goddelijke boodschap vinden? Laten we de betekenis van de tien Hebreeuwse namen van Adam en zijn nakomelingen eens nader onderzoeken.

1. Adam

Adam staat voor ‘de mens’, door God geschapen “als Zijn evenbeeld[Genesis 1:27]. In de geslachtslijst van Jeshua wordt Adam dan ook “de zoon van God” genoemd [Lucas 3:38]. Letterlijk betekent Adam ‘gemaakt-van-aarde’.

2. Seth

Als Adam 130 jaar is verwekt hij “een zoon die op hem lijkt, die zijn evenbeeld is.” Eva noemt hem Seth, want, zo zegt ze, “God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven[Genesis 4:25]. Seth betekent dan ook ‘bestemd-tot’. Seth, zo zou je mogen zeggen, is als evenbeeld van Adam ook een evenbeeld van God.

3. Enos

Als Seth 105 jaar is verwekt hij Enos. Zijn naam betekent ‘sterfelijkheid’. We lezen in Genesis 4:26 dat men in die tijd de naam van de HEER begint aan te roepen. Het gaat hier echter niet om een aanbidding van God, maar om een ontheiliging van Zijn Naam, want wat de tekst bedoelt is dat men in die tijd afgoden ging aanroepen met de naam van de HEER [zie http://thefigtreestu-dies.org/append/21.htm]. In de naam Enos wordt dus het oordeel bevestigd dat de mens over zichzelf heeft afgeroepen door zich bewust van zijn Schepper af te keren.

4. Kenan

Als Enos 90 jaar is verwekt hij Kenan. Zijn naam betekent zoveel als ‘weeklagen’.

5. Mahalalel

Als Kenan 70 jaar is verwekt hij Mahalalel. Zijn naam komt van mahalal, wat ‘gezegend’ betekent en van ‘el’, waarmee in de Bijbel op God wordt gedoeld. Mahalalel betekent dan ook ‘Gods-gezegende’.

In de Bijbel symboliseert 70 een volledigheid. Dat kan zijn van mensen, volken, voorwerpen, jaren of door God bepaalde tijden [Genesis 46:27; Genesis 10; Numeri 7:13; Jeremia 25:11; Daniël 9:24]. Mahalalel wordt dus geboren op het moment dat God heeft bepaald, precies op Gods tijd.

6. Jered

Als Mahalalel 65 jaar is verwekt hij Jered. Zijn naam betekent ‘zal-afdalen’. Sommigen zien in zijn naam een verwijzing naar de zonen Gods [beni ha-elohim] die in zijn tijd afdaalden en zich vermengden met de mensen [Genesis 6:1-4]. In het boek van Henoch – waar Judas vrijelijk uit citeert en Petrus naar verwijst [Judas 1:14-15; 2 Petrus 2:4] – wordt uitgebreid geschreven over de giganten die daaruit zijn voortgekomen.

7. Henoch

Als Jered 162 jaar is verwekt hij Henoch. Henoch leeft “in nauwe verbondenheid met God”. Aan zijn leven komt een eind doordat God hem wegneemt [Genesis 5:21-24; Hebreeën 11:5]. Henoch, die ‘slechts’ 365 jaar oud wordt, stelt zijn leven volledig in dienst van God. Zijn naam betekent dan ook ‘opofferend’.

Het is verrassend te lezen hoe gedetailleerd aan Henoch de wederkomst van de Messías wordt geopenbaard. In het boek van Henoch lezen we daarover onder meer het volgende:

Henoch 46:1-3Daar zag ik de Eeuwige, wiens hoofd was als witte wol, en bij Hem Iemand, wiens gelaat op dat van een mens leek. Zijn aanschijn was vol genade, zoals dat van één van de heilige engelen. Toen informeerde ik bij één van de engelen die met mij meeging en die mij alle geheimen openbaarde, naar deze Zoon des mensen: wie Hij was, vanwaar Hij kwam en waarom Hij de Eeuwige vergezelde? Hij antwoordde en zei tegen mij: Dit is de Zoon des mensen, aan wie gerechtigheid toebehoort, bij wie gerechtigheid heeft gewoond, en die alle schatten van het verborgene zal openbaren. Want de Heer der geesten heeft Hem gekozen en Zijn erfdeel heeft alles overtroffen in tegenwoordigheid van de Heer der geesten, in eeuwige oprechtheid. Deze Mensenzoon, die jij aanschouwt, zal koningen en gezagsdragers doen opstaan ​​van hun zetels en de machtigen van hun tronen. Hij zal de ketenen van de machthebbers losmaken en de tanden van wettelozen breken.

8. Methusala

Als Henoch 65 jaar is verwekt hij Methusala. Zijn naam komt van muth, wat ‘dood’ betekent, en van shalach, wat ‘brengen’ betekent. De naam Methusala heeft dan ook de ijzingwekkende betekenis van ‘zijn-dood-zal-brengen’.

Volgens de overleveringen was aan Henoch geopenbaard dat de zondvloed niet over de aarde zou komen zolang zijn zoon zou leven. Daar zou dan ook de naam van Methusala naar verwijzen. Het is een uitleg die schitterend Gods genade illustreert, want Methusala is 969 jaar geworden en daarmee de oudste mens ooit. Direct na Methusala’s dood kwam de zondvloed [Genesis 5:25-29, 7:6].

9. Lamech

Als Methusala 187 jaar is verwekt hij Lamech. Zijn naam is afgeleid van le, wat ‘naar’ betekent en van muk, wat ‘laag zijn’ of ‘nederig opstellen’ betekent. Lamech betekent dan ook zoveel als ‘die-zich-verootmoedigd’.

10. Noach

Als Lamech 182 jaar is verwekt hij Noach. Zijn naam is afgeleid van nacham, wat ‘vertroosting’ betekent. Dat volgt ook al uit de woorden die zijn vader uitspreekt bij zijn geboorte:

Genesis 5:29‘Deze zoon’, zei hij, ‘zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.’

Als we de betekenissen van de achtereenvolgende namen, dus van Adam tot en met Noach, in één zin achter elkaar zetten, dan wordt duidelijk dat er niets, maar dan ook niets zomaar in Gods Woord staat. Want wat lezen we dan:

[Adam =] De mens, [Seth =] bestemd-tot [Enos =] sterfelijkheid, [Kenan =] weeklagen. [Mahalalel =] Gods-gezegende [Jered =] zal-afdalen, [Henoch =] opofferend. [Methusala =] Zijn-dood-zal-brengen, [Lamech =] die-zich-verootmoedigd, [Noach =] vertroosting.

In de namen van Adam tot en met Noach zit dus “het goede nieuws” verborgen: Gods reddingsplan voor de wereld, dat op Zijn tijd vervuld zal worden [Jesaja 61:1; Lucas 7:22].

Als Jeshua twee van Zijn leerlingen vergezelt op weg naar Emmaüs, legt Hij hen uit wat er allemaal in de Schriften over Hem geschreven staat, over de lijdensweg die Hij eerst moest gaan voor Hij Zijn glorie kan binnengaan [Lucas 24:27]. Wie weet heeft Jeshua hen er toen ook op gewezen dat die heilsbelofte zelfs al geschreven stond in de namen van Zijn voorouders van vóór de zondvloed [Lucas 3:23-38].

De Bijbel heeft een ongekende diepte, waaraan wij kunnen zien dat het waarlijk het door God geïnspireerde Woord is!

In dat vertrouwen mogen we aanhoudend Vader herinneren aan Zijn beloften Jeruzalem te stellen tot een lof op aarde [Jesaja 62:6-7]. God is trouw en betrouwbaar [Jesaja 25:1]. Zijn beleid is wonderbaarlijk en Hij volvoert het in grote wijsheid [Jesaja 28:29]. Wat God gezegd heeft, zal Hij doen [Ezechiël 36:36, 37:14]. Als we Zijn beloften proclameren, geeft Hijzelf daaraan kracht [Efeziërs 6:10-17]. Zijn Woord keert niet vruchteloos naar Hem terug, niet zonder eerst te hebben gedaan wat Hij wil en te hebben volbracht wat Hij gebiedt [Jesaja 55:11].

Vanaf de muren van Jeruzalem heb je een schitterend uitzicht op het zichtbaar, tastbaar en levend bewijs van Gods trouw. Vandaar kun je zien wat al is vervuld en vandaar mag je vol vertrouwen Vader herinneren aan wat Hij nog heeft beloofd!

Bas van Twist

1.017 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page