top of page

EEN WERELD VAN VERSCHIL

Bijgewerkt op: 14 dec. 2022Misleiding


Onophoudelijk waarschuwen zowel Jeshua als de apostelen de gelovigen voor de leugens van zelfbenoemde messiassen en voor de misleiding van schijnheilige profeten. Want zij vormen een bedreiging, omdat zij met hun listen en bedrog proberen zand te strooien in de ogen van argeloze mensen, ook van gelovigen, waardoor zij de waarheid niet meer zien en geloven, en daardoor gevaar lopen in de fuik te zwemmen die Satan heeft uitgezet [Marcus 13:22; Romeinen 16:18; Hebreeën 13:9; Openbaring 12:9].


We hoeven er niet omheen te draaien dat de machtigen van deze wereld – of ze nu voor of achter de schermen opereren – de goedgelovige massa aanhoudend willen laten geloven dat ze bedreigd wordt door onzichtbare existentiële gevaren. Daarbij slagen ze er zelfs in om de mensen actief te laten meewerken aan de uitvoering van hun verborgen agenda, waarvan alleen zij profiteren. Want in werkelijkheid zijn ze helemaal niet geïnteresseerd in de bescherming of het welzijn van de mensheid [Psalm 10:2-11]. De duivel is hun vader en wat hun vader wil, willen zij ook graag doen – om het met de woorden van Jeshua te zeggen.


Johannes 8:44Hij (de duivel) is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aartsleugenaar, hij is de vader van de leugen.


Zolang de Zoon nog bij de Vader woont, is Satan de ‘overwinnaar van alle volken[Jesaja 14:12], ‘de heerser van deze wereld[Johannes 14:30], en staat de wereld vijandig tegenover haar schepper van wie ze steeds verder af komt te staan. Uiteindelijk leidt dat tot haar eigen ondergang [Johannes 3:16-17]. De God-vijandige wereld is vol kwaad. Daarom houdt de wereld van de duisternis en haat ze het licht, omdat ze niet wil dat haar kwade bedoelingen en slechte daden worden onthuld [Johannes 1:9, 3:20].


Maar de wereld haat vooral het Licht dat naar de wereld is gekomen en allen die door Hem worden beschenen [Johannes 7:7, 8:12, 15:18-19].


Omdat Jeshua maar al te goed weet waartoe mensen in staat zijn als ze anderen haten [Mattheus 9:4], vraagt Hij de Vader, in Zijn aangrijpende gebed na de sedermaaltijd, om hen, die níet bij de wereld horen maar bij Hem, te beschermen tegen het kwaad.


Johannes 17:14-16 De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.


Hoe onvoorstelbaar belangrijk is dit gebed van Jeshua gebleken voor de vele miljoenen die zijn vervolgd of vermoord, omdat ze bij Jeshua hoorden of bij Zijn volk en de wereld hen daarom haatte [Johannes 17:6].


Maar het belang van Jeshua’s gebed geldt nog onverminderd. Want juist nu de wereldtijden ten einde lopen, gaat Satan – die weet dat hem nog maar weinig tijd rest – rond als een brullende leeuw om te verslinden wie hij tegenkomt [1 Petrus 5:8; Openbaring 12:12].


Satan zelf is het kwaad. Maar doordat het kwaad zich vermomt als ‘een engel des lichts [2 Korintiërs 11:14], weet hij velen om de tuin te leiden met zijn valse schijnsel, zijn mooie woorden en zogenaamd nobele doelstellingen [www.wachters.nu/post/de-grote-herstart]. Maar al die fraaie woorden en schijnbaar loffelijke doelstellingen zijn alleen maar bedoeld om de wereld een valse waarheid en een bedrieglijke werkelijkheid voor te houden, waardoor het kwaad nog meer zijn gang kan gaan.


Ik wil hiervan een actueel en markant voorbeeld geven, omdat ik het belangrijk vind dat meer ogen geopend worden voor de tijd waarin we leven en voor de dingen die gaan komen. Want alleen dan kunnen we waakzaam zijn en standhouden, mogen we ontdekken dat wat gebeurt, voorzegd is. Juist ook wachters moeten oog hebben voor deze dingen, omdat uitgerekend de regering van Israël met alle ontwikkelingen in de wereld voorop loopt en wij, als wachters, voor het land en volk van Israël in de bres staan!


Epidemieën


Kort vóór Jeshua zich gevangen laat nemen, wijst Hij de discipelen op de gebeurtenissen die aan Zijn wederkomst en de voltooiing van deze wereld voorafgaan. Eén van de dingen waar Hij op wijst zijn de epidemieën die alom gaan komen [Lucas 21:11]. Het mag ons dus eigenlijk niet verwonderen dat we nu al bijna twee jaar lang, dag in dag uit, worden overspoeld met berichten over een coronavirus dat rondwaart en onuitroeibaar lijkt, ondanks de wereldwijde inentingscampagne.


Maar zit achter dit alles niet meer dan een virus, dat sinds jaar en dag met andere virussen jaarlijks opduikt met de seizoengriep?


Farmacie


Tot het begin van de vorige eeuw waren het de apothekers en drogisterijen die medicatie bereidden en toedienden voor allerhande aandoeningen, waaronder de griep. De farmacie als bedrijfstak bestond toen nog niet.


Het woord farmacie is afgeleid van het Griekse woord φαρμακεία (pharmakía), dat oorspronkelijk ziet op het bereiden of toedienen van drugs als geneesmiddel oftewel medicatie. In de Bijbel komt het woord pharmakía ook een aantal keren voor en wordt het steeds vertaald met tovenarij, wat een afgeleide betekenis is van het woord[1]. De vraag is of die vertaling steeds terecht is.


Na de Eerste Wereldoorlog werden de apothekers en drogisterijen verdrongen door de farmaceutische bedrijven, die uit de chemische industrie waren opgekomen toen bleek dat er veel geld verdiend kon worden met het patenteren van fabricaten, vervaardigd uit natuurlijke stoffen. Na de Tweede Wereldoorlog nam dit verdienmodel een hoge vlucht. In de tachtiger jaren begon het kwaad aantoonbaar vat te krijgen op de geneesmiddelenindustrie, waardoor het niet langer draaide om genezing, maar om geld. Steeds vaker leidde de behandeling van medische aandoeningen tot schaamteloze uitbuiting.


Prediker 5:9Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust.


De recente ontwikkelingen in de wereld tonen aan dat de farmaceutische industrie inmiddels is uitgegroeid tot één van de machtigste bedrijfstakken ter wereld. Vrijwel ongecontroleerd laten overheden en supranationale instanties deze industrie – veelzeggend aangeduid met Big Pharma – haar gang gaan en volgen ze haar adviezen op, zelfs als dat hele samenlevingen ontwricht.


Niet alleen maakt Big Pharma torenhoge winsten, maar is het ook de enige bedrijfstak die bijna geheel gevrijwaard wordt voor aansprakelijkheid. Daarnaast kan ze strafrechtelijke vervolging veelal afkopen, dankzij haar miljardenwinsten.


De invloed van Big Pharma is intussen zo groot geworden op het gebied van de volksgezondheid, dat ze wereldwijd overheden de wet kan voorschrijven en zelfs de hele wereldbevolking, zonder informed consent, kan onderwerpen aan een medisch experiment. Toch zijn het helaas maar weinigen die daar echt bij stilstaan.


Vaststaat dat de impact van het virus, terecht of niet, ongekend is. Velen leven nu al bijna twee jaar lang in angst of onzekerheid. Niet in de laatste plaats omdat die vrees en scepsis in stand worden gehouden door de reguliere media, die ons dagelijks op de hoogte houden van het aantal nieuwe ‘besmettingen’, het tekort aan IC-bedden en -verplegend personeel en de noodzaak de zorg af te schalen. Maar ook doordat de media slaafs de coronamaatregelen propageren, die de overheid nodig acht om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen.


Veel mensen zijn bijna net zo bang voor het leven geworden, als voor de dood. De surrealistische wereld waarin we leven heeft hen blind gemaakt voor wat er wezenlijk aan de hand is. Ze geloven de werkelijkheid – hoe onlogisch of tegenstrijdig die ook is – die hen door de media wordt voorgeschreven. Ze beseffen niet dat er een andere macht aan het werk is, namelijk Satan, die bezit heeft genomen van de groten der aarde, zoals hij ooit bezit nam van Judas [Lucas 22:3].


En het is daarom dat we te maken hebben met een overheid die een catastrofaal beleid voert, zogenaamd omwille van de volksgezondheid. Maar het kwaad heeft geen boodschap aan de volksgezondheid noch aan het welzijn van de mens. Satan wil chaos, hij wil een wereld waar totale wanorde en verwarring heerst, om vervolgens zíjn koninkrijk te stichten.


En daarom wordt wereldwijd een beleid gevoerd, gericht op het vernietigen van de economie en het ontnemen van grondrechten en vrijheden. Ook in ons land, waar het midden- en kleinbedrijf door lockdowns en winkelsluitingen de afgrond wordt ingeduwd, waar het Rijk schulden aangaat die ze nooit kan terugbetalen en waar de overheid burgers uitsluit die niet in de pas willen lopen. Steeds meer krijgt ons staatsbestel trekken van een autoritair regime en dreigt de samenleving te worden ontwricht.


Prominent


Een prominente rol in het wereldwijde coronabeleid is ontegenzeglijk weggelegd voor Big Pharma, de producenten van de – ten onrechte vaccins genoemde – injecties. Want alleen de ‘vaccins’ en de boosters van de farmareuzen zullen ons kunnen redden van het coronavirus. Dat is althans de geloofsbelijdenis van de nieuwe religie die we van de overheid moeten belijden, jong en oud. Maar het is een religie zonder genade, want voor de ongehoorzame ongelovige is jammer genoeg geen plek meer.


Dat de ‘vaccins’ nog in de klinische onderzoeksfase zitten en slechts voorwaardelijk zijn toegelaten[2], lijkt weinigen te deren of wordt zelfs ontkend, maar feit is dat de onderzoeksfasen voor de ‘vaccins’ van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen pas aflopen in respectievelijk december 2023, december 2022, maart 2024 en december 2023.


En waarom vraagt niemand zich hardop af waarom de wetgever specifieke veiligheidsvoorschriften gedurende de onderzoeksfases buiten werking heeft gesteld[3] of tijdelijk heeft aangepast[4]?


Alles lijkt ineens vloeibaar te zijn geworden om de ‘vaccins’ het predicaat ‘veilig’ op te kunnen plakken. Want daaraan mag onder geen beding worden getornd. Zelfs de spectaculaire aantallen (ernstige) bijwerkingen en doden als gevolg van de ‘vaccins’, waarvan slechts een fractie wordt geregistreerd bij de officiële instanties[5], lijkt daar tot nog toe weinig aan te kunnen veranderen. Het bewijst eens temeer dat Big Pharma slechts wordt gedreven door hebzucht, want onder normale omstandigheden zou de injectiecampagne, met dergelijke aantallen allang zijn gestopt.


De kritische geluiden van vele gezaghebbende immunologen en microbiologen worden laatdunkend weggelachen en gesmoord, terwijl artsen, die hun patiënten effectieve geneesmiddelen tegen de virusinfectie voorschrijven, een bestuurlijke boete riskeren van maximaal € 150.000,--[6].


In hoeverre moet je de overheid nog gehoorzamen, nu zij willens en wetens haar bevolking blootstelt aan experimentele injecties en zelfs kinderen aanmoedigt die prik te nemen, terwijl zij nauwelijks vatbaar zijn voor het coronavirus, maar de gevolgen van de prik op de langere termijn allerminst te verwaarlozen zijn? Ik stel me die vraag steeds vaker.


Babylon


In geestelijke zin zetelt het hoofdkantoor van Big Pharma in het centrum van Babylon. De naam van deze stad betekent zoveel als hetgeen-de-markt-drijft. En daarmee wordt het werkelijke motief van het handelen van de machtigen der aarde treffend omschreven. Het gaat hen namelijk om geld, en dat verantwoordt voor hen alles [Prediker 10:19]. Babylon staat dan ook symbool voor alles wat gedragen of omhooggehouden wordt door hem die het kwaad zelf is, voor alles wat buigt voor de Mammon [Lucas 16:13; Openbaring 17-18; www.wachters.nu/post/de-dingen-die-gebeuren-gaan].


Vanuit het centrum van die machtige metropool houdt Big Pharma toezicht op de gezondheidszorg, de medische opleidingen en (bio)medische wetenschappen, die voor hun (voort)bestaan afhankelijk zijn geworden van haar donaties. Als tegenprestatie daarvoor hebben zij evenwel hun onafhankelijkheid moeten inleveren. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.


De overwinning behaald


Toch is die schijnbare onaantastbaarheid van Big Pharma maar tijdelijk, want alles wat Babylon weet op te bouwen, zal uiteindelijk worden afgebroken. Dat geldt onverminderd voor de onvoorstelbare rijkdom en macht van Big Pharma. Ook daarvan zal niets overblijven [Openbaring 18:11].


Daarop wordt volgens mij gedoeld in Openbaring 18:23, als we tenminste het woord pharmakía vertalen in zijn oorspronkelijke betekenis.


Openbaring 18:23 [NBV/EV](…) Eens waren je handelaars de groten der aarde, die met je farmacie alle volken misleidden.


Van de invloed van Big Pharma zullen we nog genoeg gaan merken, vrees ik. En dat zal niet in positieve zin zijn. Maar hoe groot de macht van Big Pharma ook is, we hoeven nooit bang te zijn of de moed te verliezen, hoe zwaar we het in deze wereld misschien nog te verduren krijgen. Ook hoeven we ons geen zorgen te maken om wat er met de wereld gaat gebeuren, want Jeshua heeft de wereld overwonnen [Johannes 16:33].


Voor nu is dat nog een geestelijke werkelijkheid. Maar straks, als de Mensenzoon met macht en grote glorie op de wolken des hemels terugkomt, zal die overwinning voor elk oog zichtbaar zijn [Johannes 12:46; www.wachters.nu/post/het-aftellen-is-begonnen].


Laten we daarom met groot verlangen uitzien naar Zijn wederkomst en daarmee het aanbreken van die grote dag bespoedigen [2 Petrus 3:12].


Johannes 12:25Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven.


Bas van Twist, december 2021

3.925 weergaven13 opmerkingen

13 commentaires


Rob Brouns
Rob Brouns
26 déc. 2021

Bedankt voor het delen van jouw inzicht in wat zich heden afspeelt, een goeie kijk. Achter de farmacie zit volgens mij oa het anti-schristelijk systeem van Rome, popie jopie en zijn jeziuïten. Uiteindelijk draait het niet zozeer om geld. Geld is het middel bij uitstek, het draait om macht, satans macht over de wereld, die maar al te graag de schepping van de Eeuwige wil vernietigen. Maar Jeshua heeft hem overwonnen aan de paal, en zal babylon vernietigen bij zijn komende aanwezigheid!

J'aime

Het is natuurlijk heel verleidelijk om op dit moment Babylon te duiden als 'farmaceutisch industrieel complex'. Echter, daarmee is het nog niet juist. Waarom nu spreken over het farmaceutisch complex terwijl de bancaire sector veel invloedrijker en machtiger is? Dat farmacie in het verleden werd geduid als tovenarij, betekent niet dat wij dat woord vandaag nog zo moeten lezen. De komende periode zingen we weer van onze Heiland. Wie weet nog dat dit een Germaanse grootheid was die rondtrok en tekenstanders versloeg? Moeten we daarom dat woord ook maar niet meer gebruiken? Ik vind het erg jammer dat de wachtersbeweging nu een soort van gespleten wordt door een uitleg die helemaal zo Bijbels niet is. Er wordt veel gesuggereerd, het klinkt…

J'aime

Huibert Verdoes
Huibert Verdoes
13 déc. 2021

@Bas,

Heb je blog gelzen en heb een vraag. Wat bedoel je met de laatste tekst uit Johannes? Als ik je blog lees en deze tekst erachteraan dan komt het bij mij over als dat degene die gevaccineerd zijn aan het aardse leven hangen en dus geen volgeling van Yeshua is/kan zijn (zie vers John 12:26).

Hoor het graag


Met broederlijke groet


Huibert

J'aime
Huibert Verdoes
Huibert Verdoes
13 déc. 2021
En réponse à

Beste Bas,

Dank voor je snelle respons. Mag ik een verzoek doen aan jou en de rest van het bestuur van wachters.nu/stichting Jesaja 62 om over dit punt op één of andere manier te communiceren naar de achterban? Merk dat er veel verwarring (over) is. We moeten

als we weer naast elkaar op de muur staan een ieder toch recht in de ogen kunnen aankijken.


Bvd en zegen


Huibert

J'aime

kampfam
kampfam
12 déc. 2021

Jammer, ik kan dit niet meemaken. Het zou heel goed zijn om te weten hoe een farmaceut moet knokken om zich overeind te houden. Soms hebben ze goed gegokt en kunnen ze veel verdienen om de volgende dip te kunnen overleven. Het zou ook heel goed zijn om eens ervaring te krijgen met een doodzieke corona patiënt en de strijd die bij de huisartsen en in de ziekenhuizen geleverd moet worden. Dit verhaal past niet in mijn wachtersbeleving.

J'aime
En réponse à

Heeft u zichzelf ook wel eens afgevraagd waardoor het komt dat deze mensen zo ziek worden van corona? Wat kan je er bijvoorbeeld zelf aan doen om minder ernstig ziek te worden. We zijn niet alleen slachtoffer. Wat heeft u of doet u er bijvoorbeeld er aan om uw immuunsysteem te versterken? Een heel simpele vraag maar toch. Waarmee voedt u zich bijvoorbeeld. Ik weet dat mensen met een hoog BMI ernstiger ziek worden. Gebruikt u in de wintermaanden vitamine D. Bij een voldoende hoge vitamine D spiegel is bekend dat je minder ernstig ziek wordt door corona. Ga eerst eens op onderzoek uit wanneer u zich niet goed voelt met de vraag wat kan ik er zelf aan doen…

J'aime

Jean Pierre
Jean Pierre
12 déc. 2021

Ontzettender goede boodschap om ook onder new age aanhangers te verspreiden !

J'aime
bottom of page