top of page

“LAAT JE NIET MISLEIDEN”

Bijgewerkt op: 24 jun. 2021Wees gewaarschuwd


De Bijbel leert ons dat er een onzichtbare werkelijkheid is: de wereld van de machten van de duisternis, van de duivel en zijn engelen. Die geestelijke machten proberen niet alleen het wereldgebeuren te beïnvloeden, maar ook elk mensenleven. Vandaar dat Jeshua en de apostelen ons waarschuwen ons daartegen te wapenen, want die geestelijke machten trachten met list en bedrog de mensen te misleiden met het oogmerk hen te vervreemden van Gods heilsplan.


Efeziërs 6:12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.


De duivel is niet alleen de overste van de machthebbers van de duisternis, maar hij heeft ook de machtigen der aarde in zijn bezit. Jeshua noemt hem niet voor niets “de heerser van deze wereld[Johannes 14:30]. En omdat satan de machtigen der aarde in zijn bezit heeft, kan hij grote invloed uitoefenen op wat er in onze wereld, veraf of dichtbij, gebeurt.


Paulus leert ons dat we niet in eigen kracht kunnen standhouden tegen de listen van de duivel, maar dat we dat alleen kunnen in de kracht van Jeshua. Alleen door Zijn macht zijn we beschermd. Daarom is het van belang dat Jeshua gestalte in ons krijgt, dat Zijn gelijkenis in ons openbaar wordt, en wij, net zoals Hij, de wil van de Vader doen.


Jacobus 4:7 – Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.


Vooral nu de wereldtijden ten einde lopen, zijn de vorsten van de duisternis koortsachtig bezig om, via de wereldbeheersers die satan in zijn bezit heeft, zoveel mogelijk mensen – gelovigen niet uitgezonderd – met fraaie en welluidende woorden te bedriegen en te misleiden en hen naar de brede weg te voeren die naar de ondergang leidt [Mattheüs 7:13-14].


Corona: meer dan een virus


Satan – wat in het Hebreeuws ‘tegenstander’ betekent – weet dat we leven aan het einde van de wereldtijden en dat zijn tijd er bijna op zit. Daarom loopt hij ook rond "als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden" [Openbaring 12:12; 1 Petrus 5:8]. Dat bewijst wel de coronacrisis, waar de hele wereld op dit moment in gevangen zit.


Ook al lijkt het coronavirus zelf op het eerste gezicht daar niets mee te maken te hebben, het wordt door de heersers en de machthebbers van de duisternis gebruikt als katalysator voor de crises (meervoud), waar we in beland zijn. Het virus heeft (indirect) immers ook het vertrouwen in onze overheid, onze economie, onze rechtsstaat, onze medemens en zelfs onze naaste geïnfecteerd.


Het leven van een groot deel van de wereldbevolking wordt momenteel beheerst door angst voor het onzichtbare gevaar dat ons heeft omsloten. Angst, die bovendien aanhoudend door de overheden, hun instanties en de mainstream media worden aangewakkerd, met als gevolg nog meer angst, sociaal isolement, depressie, verwarring en vrijheidsbeperking.


En dat zijn allemaal uitgelezen omstandigheden voor satan, de “overwinnaar van alle volken[Jesaja 14:12], om zijn duivelse sabotageplannen verder uit te rollen. Want onder dergelijke omstandigheden is de mens immers bereid om nog meer vrijheden en rechten in te leveren ten gunste van het gezag dat stelt de oplossingen te hebben voor het onzichtbare gevaar dat hem bedreigt, voor de crises die hem in zijn greep houden.


En is dat niet precies wat we nu op wereldschaal zien gebeuren?


Ook in ons land zijn veruit de meeste burgers bereid om fundamentele vrijheden en grondrechten in te leveren om ‘het virus eronder te krijgen.’


Dat de overheden wereldwijd de verschillende ingrijpende coronamaatregelen – zogeheten health regulations – opgelegd hebben gekregen van de WHO, een supranationale organisatie die aan geen enkele staat of volksvertegenwoordiging verantwoording hoeft af te leggen, doet blijkbaar niet ter zake. Net zo min als de onduidelijkheid die er bestaat over de eventuele dubbele agenda van haar private en invloedrijke donoren, of de achterliggende vraag waarom democratische staten überhaupt staatssoevereiniteit hebben overgedragen aan niet-statelijke instellingen.


Maar zou dat allemaal niet te maken hebben met de verwarring die God zelf op de volken heeft gelegd?


Jesaja 30:28 – (…) Hij komt de volken opschudden met een bedrieglijke wan, de naties geeft Hij een misleidend bit tussen de kaken.


Misleiding


De coronacrisis die de wereld in zijn greep heeft duldt geen kritische vragen of opmerkingen. Zeker niet over de aard en de ernst van het virus of over de desastreuze maatregelen die de overheden hun burgers opleggen. Van ons wordt verwacht dat we dezelfde taal spreken [Genesis 11:6] en de voorgeschreven feiten klakkeloos als waarheden accepteren. Degenen die daar openlijk aan twijfelen of dat op goede wetenschappelijke of ethische gronden betwisten, worden schamper uitgelachen, de mond gesnoerd of van internet verwijderd.


Dat laatste kan tegenwoordig heel eenvoudig, omdat de media grotendeels in handen is van een handjevol multimiljardairs met hetzelfde perverse wereldbeeld. Zij redigeren, controleren en censureren voor een belangrijk deel wat wij te horen en te zien krijgen: een opgelegde werkelijkheid. Deze machtige superrijken staan feitelijk boven de wet. Dat bewijst wel de verbanning van de 45e president van de Verenigde Staten van alle sociale media, omdat zijn uitlatingen deze invloedrijke mediamagnaten onwelgevallig waren. Dit in tegenstelling tot de vele weerzinwekkende berichten en video’s die onverminderd te vinden zijn op het World Wide Web.


Doordat veruit de meeste mensen de opgelegde werkelijkheid voor waar aannemen, zien ze niet dat de gevolgen van de coronamaatregelen vele malen erger zijn dan die van het virus zelf. En daarmee spelen ze, argeloos als ze zijn, satan in de kaart en wordt de coronacrisis een kroon op zijn werk.


Is het trouwens niet opmerkelijk dat uitgerekend de mens in het digitale tijdperk zo goedgelovig is? In Jeshua’s dagen was dat wel anders.


Marcus 10:42 – Jeshua riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken.


Vaccin


Het is voor mij dan ook geen verrassing dat onze overheid een vaccinatiecampagne is begonnen. De farmaceutische bedrijven zijn uiteraard zeer content met deze gratis reclame, temeer omdat de Geneesmiddelenwet verbiedt hen reclame te maken voor hun vaccins. Maar door het voor te stellen alsof vaccineren goed is en niet vaccineren fout, legt de overheid wel een morele druk op haar burgers. En is dat niet zeer onverantwoordelijk en onverstandig?


Er zijn immers wereldwijd vele gezaghebbende deskundigen die waarschuwen voor de risico's van het mRNA-vaccin, omdat het om een experimenteel, inderhaast ontwikkeld vaccin zou gaan, dat nog onvoldoende is getest op effectiviteit, bijverschijnselen en de gevolgen ervan op termijn. Maar ook omdat er traditioneel ontwikkelde vaccins zijn en er bovendien goede medicatie bestaat tegen COVID-19.


Daarnaast brengt de overheidscampagne een tweedeling in de samenleving: die van gevaccineerden en die van niet-gevaccineerden. Er klinken nu al stemmen op die vinden dat alleen gevaccineerden (een deel van) hun rechten en vrijheden moeten terugkrijgen, maar niet-gevaccineerden niet.


Ik beweer niet dat het mRNA-vaccin het merkteken van het beest is, waarover we in Openbaring lezen [Openbaring 13:16-17, 14:11, 16:2]. Maar als ik de voor- en tegenstanders uit de politiek en de diverse wetenschappelijke disciplines goed beluister, moet ik daar toch onwillekeurig aan denken.


Van kwaad tot erger


We weten dat wanneer de wereldtijden ten einde lopen, de mens zich in toenemende mate zal openbaren als een wetteloze mens, een mens zonder Gods heilige Geest, een mens zonder geweten [2 Tessalonicenzen 2:9; zie: https://www.wachters.nu/post/de-gewetenloze-mens]. De machten van de duisternis zullen bezit van hem nemen, zoals de duivel Judas in zijn bezit nam [Johannes 13:27]. En daarom zal het kwaad steeds brutaler en heftiger zichtbaar worden in onze samenleving. De aan ons natuurlijke oog onttrokken oorlog in de hemelse gewesten zal gaandeweg meer zichtbaar worden.


Dat het satan niet veel moeite kost om bezit te nemen van de argeloze mens, gelovig of niet-gelovig, heeft alles te maken met zijn manifestatie in onze dagen. Niet langer laat hij zich kennen als een afschrikwekkend roofdier [Daniël 7; Openbaring 13:1-10], maar als “een engel des lichts[2 Korintiërs 11:14] of als een lam [Openbaring 13:11, 14], zodat hij zelfs gelovigen weet te misleiden.


Marcus 13:22 – (…) want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.


Machtsgreep


Welbeschouwd zijn wij getuigen van een ongekende machtsgreep van ‘de wetteloze mens’, waar Paulus over spreekt [2 Tessalonicenzen 2:3-11], van ‘de antichrist’, op wie Johannes doelt [1 Johannes 2:18], en van het ‘tweede beest’ waarover we in Openbaring 13 lezen [zie https://www.wachters.nu/post/het-beest-en-zijn-beeld]. Het zijn stuk voor stuk demonische manifestaties van satan, “de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn,” zoals Paulus hem noemt [Efeziërs 2:2].


Voorbereidingen


Niet alleen moeten we ervoor waken om niet misleid te worden, maar we moeten er ook voor waken niet afgeleid te worden. Want ook dat gevaar bestaat als we ons te actief gaan richten op de, elkaar steeds sneller opvolgende, ontwikkelingen in de wereld. De kans bestaat dan dat we zouden vergeten dat alles wat erin de wereld gaande is, voorzegd is en in Gods hand is [Jeremia 23:20]. Hij is het immers zelf, zagen we hiervoor, die de volken opschudt en misleidt.


Openbaring 17:17 – Want God heeft hen ertoe aangezet om Zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal, met hetzelfde doel voor ogen, hun macht aan het beest overdragen, tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt.


Aan het einde van de wereldtijden zal de Vader, door de Zoon, Zijn heilsplan volvoeren. Dan zal alles zichtbaar vervuld worden wat Hij, bij monde van Zijn profeten, de volken heeft aangezegd.


Maar ook zal dan zichtbaar worden wat Hij Zijn volk heeft beloofd. Eén van de hoogtepunten daarvan is de terugkeer van het Joodse volk naar Eretz-Israël. In onze dagen mogen wij daarvan al getuigen zijn. Zij komen terug om het land en volk klaar te maken voor de wederkomst van de Messías en het aanbreken van Gods Koninkrijk.


Met zijn wereldwijde machtsgreep, meent satan alle volken tegen de HEER, tegen Zijn Gezalfde en tegen Zijn volk te kunnen opzetten, en het aanbreken van Gods Koninkrijk te kunnen verhinderen. Maar ondanks dat hij alle volken heeft overwonnen, zal zijn ultieme plan niet slagen.


Zelfs niet als hij, zoals is voorzegd, ten laatste met een enorme militaire overmacht zal optrekken tegen het land en volk van Israël [Ezechiël 38-39; Zacharia 12:4-9, 14:3-15]. Want op het moment dat hij het land van Israël aanvalt, zal Gods woede oplaaien tegen satan en zijn machten in de hemel en die op de aarde. Ze zullen hun verdiende loon ontvangen. Maar het volk van Israël zal Hij op miraculeuze wijze redden “als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte[Micha 7:15].


Jesaja 66:14 – (…) De HEER zal Zijn dienaren Zijn macht tonen en Zijn vijanden Zijn verbolgenheid.


Het zal het einde inluiden van de wereldtijden en het begin van het Koninkrijk van God.


Overwinning

Uit de Bijbel weten we dat Jeshua de machten van de duisternis met gezag en kracht heeft bestreden en verslagen [Mattheüs 8:16; Marcus 1:27; Handelingen 19:12]. Omdat Zijn Vader Hem alle macht heeft overgedragen [Johannes 3:35] is Jeshua al die duistere machten de baas.


En door Gods bescherming hoeven ook wij niet te vrezen voor die machten. God heeft ons namelijk een wapenrusting gegeven om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel en zijn handlangers.


Efeziërs 6:14-17 – Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.


Tot het moment dat Jeshua op de wolken des hemels verschijnt, zullen de heersers en de machthebbers van de duisternis actief blijven en proberen over de wereld en haar bewoners te heersen. In het bijzonder zullen deze machten blijven proberen de wereld tegen Gods volk op te zetten en het te vernietigen, in een poging Zijn Heilsplan te saboteren. Maar ze zullen eerloos ten onder gaan [Joël 4:9-16], omdat Jeshua de overwinning heeft behaald.


Kolossenzen 2:15Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in de Messias over hen getriomfeerd.


Jeshua heeft alle duistere machten overwonnen en hen hun macht ontnomen. Alles heeft de Vader aan de Zoon onderworpen [1 Petrus 3:22; Mattheüs 28:18].


Hebreeën 2:8 – Doordat Hij alles aan Hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder Zijn gezag is gesteld. Dat alles aan Hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; wel zien we dat Jeshua – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat Zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege Zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.


Spreekbuis


In Efeziërs 3:10 lezen we dat door de gemeente – en niet de kerk, zoals de NBV ekklesia ten onrechte vertaalt – de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend zal worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen.


Eén van de manieren waarmee we Gods veelvuldige wijsheid bekend kunnen maken, is door gehoor te geven aan de oproep de Vader te herinneren.


Jesaja 62:6-7 – Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd.


Meer dan ooit is het nodig dat wij, als wachters, in de autoriteit van Jeshua, de Vader herinneren en daarmee in geestelijke zin in de bres staan voor het volk van Jacob. Want ondanks het wonder van de terugkeer van het Joodse volk naar Eretz-Israël en het herstel van het land, zit er nog veel ‘wereld’ in Gods volk, is er nog onverminderd dat verlangen te worden “zoals alle andere volken[1 Samuel 8:5; Ezechiël 20:32].


Dat blijkt wel uit de wijze waarop de Israëlische regering de coronacrisis aanpakt en haar burgers aan banden legt. Ze gaat daarin verder dan welk ander land dan ook [Jesaja 9:15].


Maar deze coronacrisis of welke andere crises er nog mochten volgen, zullen pas voor altijd verdwijnen, wanneer Israël zijn vertrouwen stelt op de HEER, zijn God, op Hem alleen.


En dat zál gebeuren, omdat God dat heeft beloofd en Hij zelf daarvoor zal zorg dragen [Jesaja 40:2, 52:8; Ezechiël 36:26].


Jesaja 46:13 – Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, ze is niet ver meer, het duurt niet lang voor Ik redding breng. Ik zal redding brengen in Sion, Ik laat Israël in Mijn luister delen.


Herinneren


Elke dag mogen we de Vader herinneren aan deze en al Zijn andere beloften van herstel. Als we de Vader op deze manier verheerlijken, dan houden we daarbij Zijn Woord stevig in onze hand [Psalm 149:6], waarmee we, in de autoriteit van Jeshua, het geschreven recht voltrekken, zowel in de zichtbare als in de onzichtbare wereld [Psalm 82; 1 Johannes 5:19].


Lucas 10:19 – Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.


Hoewel we, als wachters, daarmee in geestelijk opzicht aan het front staan, hoeven we dus niet te vrezen voor de tegenstander, omdat we geborgen zijn in Zijn hand [Johannes 10:28]. Jeshua heeft immers de overwinning behaald.


En straks, als Hij in heerlijkheid verschijnt, zal dat alles zichtbaar worden en zullen we zien hoe Hij afrekent “in de hemel met de machten van de hemel, en op aarde met de vorsten van de aarde[Jesaja 24:21]. Het zal de dag zijn waarop satan, de heerser en verleider van deze wereld [Johannes 12:31; Openbaring 12:9], samen met zijn engelen, zal worden gevangengenomen, opdat zij de volken en hun leiders niet langer meer kunnen misleiden en opzetten tegen de Vader en Zijn Zoon, tegen het volk dat Hij verkoos en tegen allen die Hem liefhebben [Deuteronomium 32:40-42; Openbaring 20:2].


Bas van Twist, januari 2021

6.262 weergaven6 opmerkingen

6 ความคิดเห็น


Ik heb lang niet op deze website gekeken – nu voor het eerst weer. Het doet me enorm goed te lezen dat de wachters – in tegenstelling tot de rest van de wereld – niet hun verstand hebben verloren!

ถูกใจ

Bas van Twist
Bas van Twist
01 ก.พ. 2564

Dank voor je reactie, Rob. Alleen je oproep om de reeks van Robert Caringola te beluisteren, leg ik toch echt naast me neer, omdat Gods veelvuldige wijsheid niet te vangen is in menselijke dogma's, theorieën en leringen, zoals die van het Historicisme. Ik heb genoeg aan Gods Woord (Johannes 1:1-5) en Zijn heilige Geest!

ถูกใจ

rob brouns
rob brouns
31 ม.ค. 2564

Onbegrijpelijk maar het lijkt of vele gelovigen het corona spel met de great reset niet doorhebben en in de vaccinatie-rij zullen gaan staan. Verschrikkelijk. Een hele verademing om deze tekst van jou te lezen Bas! Danke.

Het doet me pijn om voortdurend te moeten vaststellen dat de regering van Israel het spel wel meespeelt en zo'n harde maatregels oplegt. Ik bid en hoop dat vele Joodse broeders hierin niet zullen volgen.

Mag ik één (belangrijke) suggestie geven Bas; onderzoek het Historicisme, want het Futurisme is door de jezuïten, enkele eeuwen terug, het christendom binnengebracht. En ze zijn wereldwijd geslaagd in hun opzet; wederomgeboren gelovigen verwachten o.a. de opname voor dat de hel losbarst. Oei, oei, wat een misleiding dat futuristisch…

ถูกใจ

Wim Stoter
Wim Stoter
30 ม.ค. 2564

In Openbaring 2 tot 4 wordt geschreven over de brieven aan de zeven gemeenten. Een aantal keren lees je dan dat we verleid worden door satan die mensen stuurt die op Joodse gelovigen lijken maar het niet zijn.

De brief aan Efeze is een bemoedigend schrijven waarin ons ook handvaten wordt gegeven om bestand te zijn tegen satans verleidingen. Daarnaast blijft één bede of zegen eeuwigdurend van kracht: wie Israël zegent wordt gezegend. En blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. Juist nu moeten de Wachters thuis opstaan en luid proclameren. De God van Abraham, Izak en Jakob, de ENE en Enige heeft alle macht en kracht. Roep Hem aan!

ถูกใจ

Beste Bas,

Inderdaad een verwarrende tijd waarin we meer dan ooit tevoren moeten proberen Vaders stem te verstaan. Het is daarnaast wel heel belangrijk om de verschillende berichten omtrent het COVID-virus en de verschillende vaccins te onderzoeken en dan tot een persoonlijke afweging te komen om je al dan niet te laten inenten. En dat kan voor een ieder verschillend zijn. Angst voor het virus of het vaccin zijn geen goede graadmeters, maar vertrouwen dat de Eeuwige alles onder controle heeft.

Groet!

ถูกใจ
bottom of page