“LAAT JE NIET MISLEIDEN”

Bijgewerkt op: jun 24Wees gewaarschuwd


De Bijbel leert ons dat er een onzichtbare werkelijkheid is: de wereld van de machten van de duisternis, van de duivel en zijn engelen. Die geestelijke machten proberen niet alleen het wereldgebeuren te beïnvloeden, maar ook elk mensenleven. Vandaar dat Jeshua en de apostelen ons waarschuwen ons daartegen te wapenen, want die geestelijke machten trachten met list en bedrog de mensen te misleiden met het oogmerk hen te vervreemden van Gods heilsplan.


Efeziërs 6:12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.


De duivel is niet alleen de overste van de machthebbers van de duisternis, maar hij heeft ook de machtigen der aarde in zijn bezit. Jeshua noemt hem niet voor niets “de heerser van deze wereld[Johannes 14:30]. En omdat satan de machtigen der aarde in zijn bezit heeft, kan hij grote invloed uitoefenen op wat er in onze wereld, veraf of dichtbij, gebeurt.


Paulus leert ons dat we niet in eigen kracht kunnen standhouden tegen de listen van de duivel, maar dat we dat alleen kunnen in de kracht van Jeshua. Alleen door Zijn macht zijn we beschermd. Daarom is het van belang dat Jeshua gestalte in ons krijgt, dat Zijn gelijkenis in ons openbaar wordt, en wij, net zoals Hij, de wil van de Vader doen.


Jacobus 4:7 – Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.


Vooral nu de wereldtijden ten einde lopen, zijn de vorsten van de duisternis koortsachtig bezig om, via de wereldbeheersers die satan in zijn bezit heeft, zoveel mogelijk mensen – gelovigen niet uitgezonderd – met fraaie en welluidende woorden te bedriegen en te misleiden en hen naar de brede weg te voeren die naar de ondergang leidt [Mattheüs 7:13-14].


Corona: meer dan een virus


Satan – wat in het Hebreeuws ‘tegenstander’ betekent – weet dat we leven aan het einde van de wereldtijden en dat zijn tijd er bijna op zit. Daarom loopt hij ook rond "als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden" [Openbaring 12:12; 1 Petrus 5:8]. Dat bewijst wel de coronacrisis, waar de hele wereld op dit moment in gevangen zit.


Ook al lijkt het coronavirus zelf op het eerste gezicht daar niets mee te maken te hebben, het wordt door de heersers en de machthebbers van de duisternis gebruikt als katalysator voor de crises (meervoud), waar we in beland zijn. Het virus heeft (indirect) immers ook het vertrouwen in onze overheid, onze economie, onze rechtsstaat, onze medemens en zelfs onze naaste geïnfecteerd.


Het leven van een groot deel van de wereldbevolking wordt momenteel beheerst door angst voor het onzichtbare gevaar dat ons heeft omsloten. Angst, die bovendien aanhoudend door de overheden, hun instanties en de mainstream media worden aangewakkerd, met als gevolg nog meer angst, sociaal isolement, depressie, verwarring en vrijheidsbeperking.


En dat zijn allemaal uitgelezen omstandigheden voor satan, de “overwinnaar van alle volken[Jesaja 14:12], om zijn duivelse sabotageplannen verder uit te rollen. Want onder dergelijke omstandigheden is de mens immers bereid om nog meer vrijheden en rechten in te leveren ten gunste van het gezag dat stelt de oplossingen te hebben voor het onzichtbare gevaar dat hem bedreigt, voor de crises die hem in zijn greep houden.


En is dat niet precies wat we nu op wereldschaal zien gebeuren?


Ook in ons land zijn veruit de meeste burgers bereid om fundamentele vrijheden en grondrechten in te leveren om ‘het virus eronder te krijgen.’


Dat de overheden wereldwijd de verschillende ingrijpende coronamaatregelen – zogeheten health regulations – opgelegd hebben gekregen van de WHO, een supranationale organisatie die aan geen enkele staat of volksvertegenwoordiging verantwoording hoeft af te leggen, doet blijkbaar niet ter zake. Net zo min als de onduidelijkheid die er bestaat over de eventuele dubbele agenda van haar private en invloedrijke donoren, of de achterliggende vraag waarom democratische staten überhaupt staatssoevereiniteit hebben overgedragen aan niet-statelijke instellingen.


Maar zou dat allemaal niet te maken hebben met de verwarring die God zelf op de volken heeft gelegd?


Jesaja 30:28 – (…) Hij komt de volken opschudden met een bedrieglijke wan, de naties geeft Hij een misleidend bit tussen de kaken.


Misleiding


De coronacrisis die de wereld in zijn greep heeft duldt geen kritische vragen of opmerkingen. Zeker niet over de aard en de ernst van het virus of over de desastreuze maatregelen die de overheden hun burgers opleggen. Van ons wordt verwacht dat we dezelfde taal spreken [Genesis 11:6] en de voorgeschreven feiten klakkeloos als waarheden accepteren. Degenen die daar openlijk aan twijfelen of dat op goede wetenschappelijke of ethische gronden betwisten, worden schamper uitgelachen, de mond gesnoerd of van internet verwijderd.


Dat laatste kan tegenwoordig heel eenvoudig, omdat de media grotendeels in handen is van een handjevol multimiljardairs met hetzelfde perverse wereldbeeld. Zij redigeren, controleren en censureren voor een belangrijk deel wat wij te horen en te zien krijgen: een opgelegde werkelijkheid. Deze machtige superrijken staan feitelijk boven de wet. Dat bewijst wel de verbanning van de 45e president van de Verenigde Staten van alle sociale media, omdat zijn uitlatingen deze invloedrijke mediamagnaten onwelgevallig waren. Dit in tegenstelling tot de vele weerzinwekkende berichten en video’s die onverminderd te vinden zijn op het World Wide Web.


Doordat veruit de meeste mensen de opgelegde werkelijkheid voor waar aannemen, zien ze niet dat de gevolgen van de coronamaatregelen vele malen erger zijn dan die van het virus zelf. En daarmee spelen ze, argeloos als ze zijn, satan in de kaart en wordt de coronacrisis een kroon op zijn werk.


Is het trouwens niet opmerkelijk dat uitgerekend de mens in het digitale tijdperk zo goedgelovig is? In Jeshua’s dagen was dat wel anders.


Marcus 10:42 – Jeshua riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken.


Vaccin


Het is voor mij dan ook geen verrassing dat onze overheid een vaccinatiecampagne is begonnen. De farmaceutische bedrijven zijn uiteraard zeer content met deze gratis reclame, temeer omdat de Geneesmiddelenwet verbiedt hen reclame te maken voor hun vaccins. Maar door het voor te stellen alsof vaccineren goed is en niet vaccineren fout, legt de overheid wel een morele druk op haar burgers. En is dat niet zeer onverantwoordelijk en onverstandig?


Er zijn immers wereldwijd vele gezaghebbende deskundigen die waarschuwen voor de risico's van het mRNA-vaccin, omdat het om een experimenteel, inderhaast ontwikkeld vaccin zou gaan, dat nog onvoldoende is getest op effectiviteit, bijverschijnselen en de gevolgen ervan op termijn. Maar ook omdat er traditioneel ontwikkelde vaccins zijn en er bovendien goede medicatie bestaat tegen COVID-19.


Daarnaast brengt de overheidscampagne een tweedeling in de samenleving: die van gevaccineerden en die van niet-gevaccineerden. Er klinken nu al stemmen op die vinden dat alleen gevaccineerden (een deel van) hun rechten en vrijheden moeten terugkrijgen, maar niet-gevaccineerden niet.


Ik beweer niet dat het mRNA-vaccin het merkteken van het beest is, waarover we in Openbaring lezen [Openbaring 13:16-17, 14:11, 16:2]. Maar als ik de voor- en tegenstanders uit de politiek en de diverse wetenschappelijke disciplines goed beluister, moet ik daar toch onwillekeurig aan denken.


Van kwaad tot erger


We weten dat wanneer de wereldtijden ten einde lopen, de mens zich in toenemende mate zal openbaren als een wetteloze mens, een mens zonder Gods heilige Geest, een mens zonder geweten [2 Tessalonicenzen 2:9; zie: https://www.wachters.nu/post/de-gewetenloze-mens]. De machten van de duisternis zullen bezit van hem nemen, zoals de duivel Judas in zijn bezit nam [Johannes 13:27]. En daarom zal het kwaad steeds brutaler en heftiger zichtbaar worden in onze samenleving. De aan ons natuurlijke oog onttrokken oorlog in de hemelse gewesten zal gaandeweg meer zichtbaar worden.


Dat het satan niet veel moeite kost om bezit te nemen van de argeloze mens, gelovig of niet-gelovig, heeft alles te maken met zijn manifestatie in onze dagen. Niet langer laat hij zich kennen als een afschrikwekkend roofdier [Daniël 7; Openbaring 13:1-10], maar als “een engel des lichts[2 Korintiërs 11:14] of als een lam [Openbaring 13:11, 14], zodat hij zelfs gelovigen weet te misleiden.


Marcus 13:22 – (…) want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.


Machtsgreep


Welbeschouwd zijn wij getuigen van een ongekende machtsgreep van ‘de wetteloze mens’, waar Paulus over spreekt [2 Tessalonicenzen 2:3-11], van ‘de antichrist’, op wie Johannes doelt [1 Johannes 2:18], en van het ‘tweede beest’ waarover we in Openbaring 13 lezen [zie https://www.wachters.nu/post/het-beest-en-zijn-beeld]. Het zijn stuk voor stuk demonische manifestaties van satan, “de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn,” zoals Paulus hem noemt [Efeziërs 2:2].


Voorbereidingen


Niet alleen moeten we ervoor waken om niet misleid te worden, maar we moeten er ook voor waken niet afgeleid te worden. Want ook dat gevaar bestaat als we ons te actief gaan richten op de, elkaar steeds sneller opvolgende, ontwikkelingen in de wereld. De kans bestaat dan dat we zouden vergeten dat alles wat erin de wereld gaande is, voorzegd is en in Gods hand is [Jeremia 23:20]. Hij is het immers zelf, zagen we hiervoor, die de volken opschudt en misleidt.


Openbaring 17:17 – Want God heeft hen ertoe aangezet om Zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal, met hetzelfde doel voor ogen, hun macht aan het beest overdragen, tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt.


Aan het einde van de wereldtijden zal de Vader, door de Zoon, Zijn heilsplan volvoeren. Dan zal alles zichtbaar vervuld worden wat Hij, bij monde van Zijn profeten, de volken heeft aangezegd.


Maar ook zal dan zichtbaar worden wat Hij Zijn volk heeft beloofd. Eén van de hoogtepunten daarvan is de terugkeer van het Joodse volk naar Eretz-Israël. In onze dagen mogen wij daarvan al getuigen zijn. Zij komen terug om het land en volk klaar te maken voor de wederkomst van de Messías en het aanbreken van Gods Koninkrijk.


Met zijn wereldwijde machtsgreep, meent satan alle volken tegen de HEER, tegen Zijn Gezalfde en tegen Zijn volk te kunnen opzetten, en het aanbreken van Gods Koninkrijk te kunnen verhinderen. Maar ondanks dat hij alle volken heeft overwonnen, zal zijn ultieme plan niet slagen.