top of page

ONBEGRIJPELIJKE WEGENTientallen keren wordt in de profeten en de psalmen de komst van de Messías aangekondigd. Maar niet steeds op eenzelfde manier wordt erover Zijn komst en verschijning gesproken. De ene keer wordt Hij voorgesteld als de Dienaar die passief blijft als Hem onrecht wordt aangedaan [Psalm 22:7-22; Jesaja 42:2, 50:6].


Jesaja 53:7 [NBV/EV]Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed Zijn mond niet open. Als een lam dat naar de slacht wordt geleid, als een schaap dat stil is bij haar scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.


De andere keer wordt Hij voorgesteld als de Mensenzoon die met macht en grote luister het recht op aarde zal vestigen en handhaven [Psalm 2:7-9; Jesaja 9:5-6, 11:1-5, 33:17; Jeremia 33:15; Daniël 7:13-14; Micha 7:16-17].


Jeremia 23:5-6 – De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige Telg laat ontspruiten, die als Koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn Naam zal zijn ‘De HEER is onze gerechtigheid’.


De twee verschijningen van de Messías hebben alles te maken met de specifieke taken die God, de Ontzagwekkende, Hem heeft gegeven.


Zijn eerste komst


Bij Zijn eerste komst werd Hij ‘alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël[Mattheüs 15:24], om het Koninkrijk van God te verkondigen [Lucas 16:16], om verzoening te brengen en de weg vrij te maken om Gods Koninkrijk binnen te gaan [Johannes 10:9-11], opdat vervuld zou worden wat de HEER Zijn volk bij monde van Zijn profeten had beloofd [Jeremia 33:8].


Jesaja 53:5-10 [NBV/EV]Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor onze shalom werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing. (…) Maar de wandaden van ons allen liet de HEER op Hem neerkomen. (…) Om de zonden van Mijn volk werd Hij geslagen. (…) Maar de HEER wilde Hem breken, Hij maakte Hem weerloos. Hij offerde Zijn leven voor hun schuld, opdat zij zouden zien (Zijn Koninkrijk) en lang zouden leven. En door Zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.


Maar de Messías zou bij Zijn eerste komst niet alleen redding brengen voor het volk van Jacob. Nee, dat was voor de Vader te gering, de Messías die Hij zou zenden moest voor alle mensen redding brengen, Hij moest elk mensenkind de Waarheid leren kennen [2 Korintiërs 5:19; Kolossenzen 1:20; 1 Timotheüs 2:4].


Jesaja 49:6 [NBV/EV] – Hij zei: ‘Het is Mij te gering dat je (slechts) Mijn Dienaar zou zijn om de stammen van Jacob in ere te herstellen en de overlevenden terug te brengen naar Israël: Ik zal Je ook maken tot een licht voor de heidenvolken, opdat de redding die Ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’


Maar terwijl God over Zijn volk een geest van diepe slaap had uitgestort, waardoor het zijn langverwachte Messías niet zou kunnen herkennen, en voor hen nog verborgen zou blijven wat werkelijk shalom zou brengen [Jesaja 48:18; Lucas 19:41-42], werd aan de heidenen het goede nieuws verkondigd van het Koninkrijk van God [Romeinen 11:25-26].


Romeinen 11:11 Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken.


God zou de overtredingen van Zijn volk dus aangrijpen om Zijn reddingsplan voor de heidenvolken te verwezenlijken [Deuteronomium 32:20-21]. Onder meer de oude Simeon mocht daarvan getuigen toen hij de pas geboren Redder van de wereld in zijn armen mocht houden.


Lucas 2:30-32Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, Uw volk.


Zijn tweede komst


Pas bij Zijn tweede komst zal de Messías de zoekgeraakte stammen van Jacob herenigen en de overlevenden van Israël naar hun land terugbrengen. Bij Zijn eerste komst wilde Israël zich nog niet door Hem laten verzamelen [Jesaja 49:5, SV]. Maar straks, als de Mensenzoon in gezelschap van Zijn engelen en bekleed met de stralende luister van Zijn Vader terugkomt [Mattheüs 16:27], zal Hij het volk van Jacob rond de troon van de Vader verzamelen.


Mattheüs 24:31 [NBV/EV] Dan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en onder luid sjofargeschal zullen zij Zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.


Dan zal Hij ‘alle volken het recht doen kennen[Jesaja 42:1] en zal Hij Zijn Koninkrijk oprichten [Daniël 2:44, 7:27]. Heel de Bijbel door kunnen we daarover lezen, zo ook in het laatste Bijbelboek.


Openbaring 11:15Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van Zijn Messías. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’


Tegenstelling


Een aantal keren worden de beide verschijningen van de Messías in één context genoemd [Jesaja 42:1-7, Jesaja 49:5-9; Lucas 17:24-25]. En soms zelfs in één zin.


Jesaja 52:13-15 [NBV/EV] – Ja, Mijn Dienaar zal slagen, Hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien. Zoals Hij velen deed huiveren – Zijn gelaat was zo gehavend en Zijn gestalte zo misvormd, het had niets meer van een mens –, zo zal Hij veel volken doen opschrikken en koningen sprakeloos doen staan.


Zoals de mensen bij Zijn eerste komst van Hem terugschrokken, zo zullen ze bij Zijn tweede komst van Hem opschrikken. Zag men Hem bij Zijn eerste komst als een mens met een door slagen bebloed en gehavend gezicht, uiteen getrokken hangend aan een vloekhout, te midden van misdadigers en bespot door de omstanders [Psalm 22:7-22; Jesaja 50:6, 53:1-22], straks zal men Hem zien als een woedende wreker die Zijn vijanden vergeldt naar hun daden, maar het tegelijk vol liefde opneemt voor Zijn volk [Nahum 1:2; Jesaja 35:4, 66:6; Habakuk 3:13-16; Sefanja 3:17-19; Micha 7:16-17; Joël 4:1-3; Obadja 1:15-18].


Onder meer uit Jesaja 52:13-15 kunnen we opmaken dat de Messías eerst moet lijden voor de zonden van Zijn volk en voor die van de wereld [Jesaja 49:6; 53:1-22], voordat Hij met de wolken des hemels zal verschijnen en Hem alle macht, eer en het koningschap worden verleend [Daniël 7:13-14]. Bij Zijn eerste komst maakte Jeshua dat de discipelen heel duidelijk.


Lucas 17:24-25 – Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet Hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.


Aan de rechterhand van de Vader wacht de Zoon ‘op het moment dat Zijn vijanden voor Hem tot een bank voor Zijn voeten zijn gemaakt[Hebreeën 10:13]. Het is dus de Vader die bepaalt wanneer het moment daar is, dat de Zoon terug zal komen. Als we letten op de elkaar razendsnel opvolgende ontwikkelingen in de wereld, dan kan dat niet lang meer duren [www.wachters.nu/het-aftellen-is-begonnen].


En als de Messías wederkomt, dan is dat níet meer ‘als een schaap dat naar de slacht wordt geleid[Jesaja 53:7], maar als ‘de leeuw uit de stam Juda[Openbaring 5:5], dan níet meer als ‘een Man van smarten[Jesaja 53:3], maar als de Mensenzoon ‘bekleed met de macht van de HEER, Zijn God, met de majesteit van diens verheven Naam[Micha 5:3; Mattheüs 24:30].


Dan zal voor iedereen waarneembaar zijn dat Hem ‘alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde[Mattheüs 28:18].


Ondoorgrondelijk


Zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan Gods wegen onze wegen te boven, en Zijn plannen onze plannen [Jesaja 55:8-9]. Dat geldt niet alleen voor de weg die Zijn eigen volk voor de heidenvolken moest gaan [Deuteronomium 7:6; Romeinen 11], maar zeker ook voor de weg die Zijn eigen Zoon voor de gevallen en verloren mens moest gaan.


En hoewel geen mens de hoogte en de diepte van Zijn plannen kan bevatten, heeft de Vader ze wel geopenbaard aan kinderen, aan wie nederig van hart zijn [Mattheüs 5:3, 18:3].


Lucas 10:21 [NBV/EV]Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan kinderen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild.


Wat een ongelooflijk voorrecht is het als je een kind van de Vader mag zijn!


Bas van Twist, september 2022


2.430 weergaven1 opmerking

1 Comment


Bas, wat heb je weer een prachtige blog geschreven! Dank je wel.

Met verlangen zien uit naar de dag dat Yeshua als leeuw van Juda terugkomt.

Like
bottom of page