top of page
  • Foto van schrijverAdmin

STRUIKELBLOKKEN

Bijgewerkt op: 28 jun. 2020

Albert de Hoop, januari 2020


Inleiding


Proclameren doen we nu sinds 2006. Vele duizenden zijn in de loop van de jaren met Bart en met ons mee geweest op de muren van Jeruzalem. Voor velen was het een openbaring om Gods Woord op deze manier te lezen en hardop uit te spreken. Met gebruik van je stem, in de meest belangrijke stad op deze aarde. Een prachtige omgeving en nog mooiere beloften. Met blijdschap, inzet en enthousiasme hebben we met elkaar Zijn woorden, beloften over het land, het volk en de stad uitgesproken. Het is meer dan geweldig om met geloof de Bijbel ter hand te nemen en te zien hoe mooi Gods beloften zijn voor Israël. Hij zal hen verzamelen, Hij zal hen weer opbouwen, Hij zal hen beschermen en veiligheid geven. En ga zo maar door. Al die beloften van zegen voor Israël verwarmen onszelf ook. En zo hebben velen het ook ervaren in de afgelopen jaren.


En toch. Het blijkt dat als we met geloof de Bijbel nemen, dan komen we zaken tegen die we, of nog niet hadden gehoord, of anders hadden gehoord. Het blijkt dat Gods Woord af en toe behoorlijk in botsing kan komen met onze overtuigingen. Met dat wat we altijd geleerd hebben. Soms botst het ook met onze gevoelens. Sommige zaken komen veel te hard over, of zijn zo wonderlijk dat het bijna niet te geloven is. En weer andere zaken klinken alsof we iets gaan kwijtraken dat ons altijd zo dierbaar was.


Dan komt ook de vraag op of het wel klopt wat daar op die muren van Jeruzalem gebeurt. Zijn die gasten niet een beetje over de top geraakt. Het is wel makkelijk om ver van het kerkelijke leven een paar dingen onder de aandacht te brengen die de nieuwsgierige christen en pelgrim in grote verwarring naar huis laat gaan.


Voor ons is dat één van de redenen waarom we als vaste regel hebben dat mensen hun Bijbel moeten meenemen als ze met ons mee willen voor een proclamatiewandeling. Het is inderdaad heel gemakkelijk om een paar dingen te roepen en mensen met ons eigen verhaal op pad te sturen. Maar dat is niet wat we willen. Ons verlangen is dat het Woord van God gaat spreken. Dat Zijn waarheid zal klinken. En daarvoor moet je de Bijbel erbij hebben.

Sommigen komen toch zonder Bijbel, of alleen met een Nieuw Testamentje. Want, de hele Bijbel meenemen is wel heel erg zwaar. Een ander argument om geen Bijbel mee te nemen is de stelling van sommigen dat ze de Bijbel door en door kennen, dat ze de Bijbel in hun hart hebben. Of dat ze al jaren de Bijbel lezen en dus “echt wel” de Bijbel kennen.


Onze stelling blijft staan. Zonder Bijbel gaat het niet. Het punt is namelijk dat wij nogal wat dingen beweren tijdens die wandeling. Zaken waar sommigen werkelijk van geschokt zijn, verward ook wel. Het is natuurlijk niet erg als mensen geschokt of in verwarring worden gebracht. Soms is dat zelfs noodzakelijk. Maar als het gaat om zaken die het geloof aangaan moet je wel van goede huize komen om verwarring te stichten.


Dat is dus precies de reden waarom die Bijbel mee moet. Als iemand iets beweert dat te maken heeft met geloof, dan moet je dat niet klakkeloos aannemen. Ook niet als dat met heel veel charisma of flair verteld wordt. De omgeving waarin je van alles te horen krijgt mag ook niet de graadmeter zijn om woorden van mensen aan te nemen. Je zult moeten checken of de verkondigde boodschap overeenkomt met de Bijbel.


Dat is het enige dat telt. Iemand kan stuntelig zijn in het spreken, maar zo dicht bij de Bijbelse boodschap blijven dat het niet meer gaat om gestuntel, maar om de inhoud. Denk hierbij maar aan Paulus die van zichzelf wist dat hij geen groot spreker was. Maar de boodschap die hij te vertellen had was vol van de Kracht van God.


Zo kan iemand ook met passie, enthousiasme en meeslepende woorden het publiek bespelen. Terwijl de boodschap niet overeenkomt met de Bijbel. Paulus waarschuwde al dat er in de laatste dagen mensen zullen opstaan die vol met schijnheiligheid zijn, die doen alsof ze echt geleerd hebben, zonder dat ze de waarheid werkelijk kennen (2 Timoteüs 3:1-7). En de toehoorders lopen een gigantisch risico. Want die tijd zal een tijd zijn dat mensen graag mooie dingen willen horen, bevestigd willen worden, met het gevaar dat ze niet naar waarheid maar naar nonsens luisteren en daarnaar leven.


En daarom moet je je Bijbel bij je hebben als je met ons mee wilt op de muren van Jeruzalem. Het is noodzakelijk dat je checkt of al die beweringen die je van onze kant krijgt, wel Bijbels zijn. En als het niet Bijbels is, dan valt het in de categorie “vuilnis”. Dan moet je nooit, maar dan ook echt nooit meer met ons mee gaan. Maar, als het wèl Bijbels is, laat dan dat Woord ook in je leven binnendringen. Zodat waarheid in jouw leven belangrijker is dan gevoel of traditie. Zijn Woord alleen kan dat teweegbrengen (Hebreeën 4:12).


Twee struikelblokken


We hebben ontdekt dat er minstens twee grote struikelblokken zijn voor christenen als ze met ons mee gaan. Struikelblokken, omdat het gaat om beweringen die indruisen tegen het patroon van geloven, zoals we dat kenden.


Struikelblok 1 is een vraag: Wie is de Bruid? Sommigen kunnen nu al de wenkbrauwen optrekken. Is dat een struikelblok? Het antwoord op die vraag is toch bekend! Wij zijn de Bruid! Toch? Of niet? Het antwoord moet gezocht worden in Gods Woord.


Struikelblok 2 is een theologisch punt: Heel Israël wordt gered! Die bewering zorgt er niet voor dat wenkbrauwen worden opgetrokken, maar dat ze nadrukkelijk worden gefronst. Heel Israël gered? Dat kun je niet menen. Ze hebben Jezus afgewezen en dat zegt al meer dan genoeg. Maar de Bijbel zegt nog veel meer…!


Deze twee struikelblokken hebben wat meer aandacht nodig. Na de wandelingen nemen we altijd de tijd om in een restaurantje in het Joodse deel van Jeruzalem een kop koffie te nemen en met de Bijbel op tafel door te spreken over alles wat in de wandeling is langsgekomen. Niet iedereen is hiervoor in de gelegenheid, daarom wordt de aandacht voor deze struikelblokken nu al in geschreven vorm gegeven.


Shalom uit Jeruzalem!


Albert de Hoop, januari 2020

 

Volgend deel: 'Wie is de bruid?' 

Stolpersteine

Jerusalem, Januar 2020 - Albert de Hoop

Einführung

Wir proklamieren jetzt seit 2006. Viele Tausende sind im Laufe der Jahre mit Bart und mit uns auf den Mauern Jerusalems gegangen. Für viele war es eine Offenbarung, Gottes Wort auf diese Weise zu lesen und auszusprechen. Mit Deiner Stimme in der wichtigsten Stadt der Welt. Eine schöne Umgebung und noch schönere Zusagen. Mit Freude, Engagement und Begeisterung haben wir gemeinsam seine Worte, seine Versprechen über Land, Leute und Stadt gesprochen. Es ist mehr als wunderbar, die Bibel im Glauben in die Hand zu nehmen und zu sehen, wie schön Gottes Verheißungen an Israel sind. Er wird sie sammeln, er wird sie wieder aufbauen, er wird sie beschützen und ihnen Sicherheit geben. Und so weiter. All diese Versprechen, Israel zu segnen, erfreuen uns auch. Und viele haben es so auch in den letzten Jahren erlebt.

Und doch. Es stellt sich heraus, dass wir, wenn wir die Bibel im Glauben nehmen, auf Dinge stoßen, die wir entweder vorher nicht, oder anders gehört haben. Es stellt sich heraus, dass das Wort Gottes gelegentlich mit unseren Überzeugungen kollidieren kann. Mit dem, was wir gelernt haben. Manchmal kollidiert es auch mit unseren Gefühlen. Einige Dinge scheinen zu schwer oder so erstaunlich, dass es kaum zu glauben ist. Und andere Dinge klingen so, als würden wir etwas verlieren, das für uns immer so selbstverständlich war.

Dann stellt sich die Frage, ob es wahr ist, was auf diesen Mauern Jerusalems passiert. Haben diese Jungs nicht ein bisschen übertrieben. Es ist leicht, während man weit von der Kirche entfernt ist, auf einige Dinge hinzuweisen die den neugierigen Christen und Pilger in großer Verwirrung nach Hause gehen lässt.

Für uns ist dies einer der Gründe, warum wir eine feste Regel haben, dass Menschen ihre Bibeln mitbringen sollten, wenn sie mit uns einen Proklamationsspaziergang machen wollen. In der Tat ist es sehr einfach, ein paar Dinge herauszuschreien und Leute mit unserer eigenen Geschichte auszusenden. Aber das wollen wir nicht. Unser Wunsch ist es, dass das Wort Gottes spricht. Dass seine Wahrheit klingen wird. Und dafür benötigt man die Bibel.

Einige kommen ohne Bibel oder nur mit einem Neuen Testament. Weil es sehr schwer ist, die ganze Bibel mitzunehmen. Ein weiteres Argument dafür, keine Bibel mitzunehmen, ist die Aussage einiger, dass sie die Bibel durch und durch kennen, dass sie die Bibel in ihren Herzen haben. Oder dass sie seit Jahren die Bibel lesen und somit die Bibel „wirklich kennen“.

Unsere Position bleibt bestehen. Ohne die Bibel kann es nicht funktionieren. Der Punkt ist, dass wir während dieses Mauergangs einige Dinge sagen. Dinge, die manche wirklich schockieren, und auch verwirren. Natürlich spielt es keine Rolle, ob die Leute schockiert oder verwirrt sind. Manchmal ist das sogar notwendig. Aber wenn es um Glaubensfragen geht, muss man aus einer guten Familie kommen um Verwirrung zu stiften.

Genau aus diesem Grund sollte die Bibel mitgenommen werden. Wenn jemand etwas behauptet, das mit Glauben zu tun hat, sollten Sie es nicht einfach akzeptieren. Auch wenn das mit viel Charisma oder Flair erzählt wird. Die Umgebung, in der Sie alle möglichen Dinge hören, sollte auch nicht der Indikator dafür sein, die Worte der Menschen zu akzeptieren. Sie müssen überprüfen, ob die verkündete Botschaft mit der Bibel übereinstimmt.

Das ist alles was zählt. Jemand kann ungeschickt sprechen, aber so nah an der biblischen Botschaft sein, dass es nicht mehr um das Stammeln geht, sondern um den Inhalt. Denken Sie nur an Paulus, der wusste, dass er kein großartiger Redner war, aber die Botschaft, die er zu sagen hatte, war voller Kraft Gottes.

Auf diese Weise kann jemand das Publikum auch mit Leidenschaft, Begeisterung und überzeugenden Worten überreden, während die Botschaft nicht mit der Bibel übereinstimmt. Paulus warnte bereits davor, dass es in den letzten Tagen Menschen geben wird, die voller Heuchelei sind und so tun, als hätten sie wirklich gelernt, ohne die Wahrheit wirklich zu kennen (2Tim.3: 1-7). Und das Publikum ist einem enormen Risiko ausgesetzt. Denn diese Zeit wird eine Zeit sein, in der Menschen schöne Dinge hören wollen, bestätigt werden wollen, mit der Gefahr, dass sie Unsinn hören und Unsinn leben.

Wenn Sie also mit uns an die Mauern Jerusalems kommen möchten, bringen Sie Ihre Bibel mit. Sie müssen unbedingt prüfen, ob alle Aussagen, die Sie von unserer Seite erhalten, biblisch sind. Und wenn es nicht biblisch ist, fällt es in die Kategorie „Müll“. Dann sollten Sie niemals, wirklich niemals mit uns gehen. Aber, wenn es jedoch biblisch ist, lass dieses Wort auch in Dein Leben eintreten. Damit Wahrheit in Ihrem Leben wichtiger ist als Gefühl oder Tradition. Sein Wort allein kann das bewirken (Hebr 4,12).

Wir haben festgestellt, dass Christen mindestens zwei große Stolpersteine ​​haben, wenn sie mit uns kommen. Stolpersteine, weil dies Behauptungen sind, die gegen das Glaubensmuster verstoßen, wie wir es kannten.

Stolperstein 1 ist eine Frage. Wer ist die Braut? Einige können schon Augenbrauen hochziehen, ist das ein Stolperstein? Die Antwort auf diese Frage ist ja bekannt! Wir sind die Braut! Richtig? Oder nicht? Die Antwort muss in Gottes Wort gesucht werden.

Stolperstein 2 ist ein theologischer Punkt. Ganz Israel ist gerettet. Diese Behauptung führt nicht dazu, dass die Augenbrauen hochgezogen werden, sondern dass sie ausdrücklich die Stirn runzeln. Ganz Israel gerettet? Das kannst du nicht so meinen. Sie haben Jesus abgelehnt und das sagt mehr als genug. Aber die Bibel ... sagt viel mehr.

Diese Stolpersteine ​​brauchen etwas mehr Aufmerksamkeit. Nach den Mauergängen nehmen wir uns die Zeit, im einem Restaurant im jüdischen Viertel in Jerusalems Altstadt die offenen Fragen anhand der Bibel bei einer Tasse Kaffee zu besprechen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, dies zu tun, daher wird die Aufmerksamkeit für diese Stolpersteine ​​jetzt in schriftlicher Form gegeben.

Shalom aus Jerusalem.

Nächster Teil: Stolpersteine ​​- Wer ist die Braut?

526 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page