top of page
  • Foto van schrijverAdmin

STRUIKELBLOKKEN (3)

Bijgewerkt op: 17 mei 2020

Albert de Hoop, februari 2020


Dit is een vervolg in de serie STRUIKELBLOKKEN, voor deel 1 klik hier, en voor deel 2 klik hier.


Heel Israël gered

De bewering dat heel Israël wordt gered is vaak reden genoeg om de wenkbrauwen te fronsen. Vanuit onze christelijke achtergrond hebben we namelijk heel sterk meegekregen dat een behoorlijk deel van Israël (lees: de Joden) verloren gaan. Tenslotte hebben zij Jezus (Yeshua) afgewezen en velen wijzen Hem nog steeds af en de consequentie daarvan is heel duidelijk: voor eeuwig verloren.


Dit dogma is voor een groot aantal christenen onbespreekbaar. Voor hen is dit waarheid en daar mag je niet aankomen. Dit is al eeuwen zo onderwezen, dit geeft zekerheid en er mag niet aan zulke zekerheden geschud en gerammeld worden.


Zekerheden en overtuigingen zijn natuurlijk heel mooi, maar als deze alleen gebaseerd zijn op (eeuwenoude) traditie of op gevoel, dan is er iets mis. Dan moeten die zekerheden onder de loep genomen worden.


De neiging kan bestaan om tegenover deze overtuigingen te reageren met gevoelsargumenten. Ik zal er één noemen.


Mensen die zeggen dat Joden zonder Yeshua verloren gaan, kun je de vraag stellen hoe zij denken over de 6 miljoen Joden die in het hart van christelijk Europa afgeslacht zijn. Of hoe ze denken over die honderdduizenden die in Oost-Europa zijn doodgeknuppeld omdat ze vijanden van God zouden zijn. De overgrote meerderheid van deze vermoorde Joden kende Yeshua niet. Maar, kun je dan echt met droge ogen zeggen, dat zij, vermoord door christenen, voor eeuwig verloren zijn omdat ze de Messias niet aanvaard hebben?


Vanuit ons gevoel zouden we kunnen besluiten dat dat niet kan, dat God natuurlijk nooit zo wreed kan zijn. Zoals ik zei, een gevoelsargument.


Soms kunnen gevoelsargumenten helpen om even op een heel andere manier naar de zaken te kijken, maar gevoelsargumenten zijn en blijven toch altijd eigen ideeën en gevoelens. En het gaat niet om ònze ideeën en gevoelens. Het gaat erom om te ontdekken wat echt is, wat waarheid is. Om daarin richting te vinden, hebben we het nodig om de Bijbel te raadplegen en de Bijbel zo veel mogelijk te laten spreken.


Dus ook over de vraag of de Joden nu verloren gaan, of misschien toch niet. En dan kunnen we dankbaar zijn dat er heel wat teksten zijn, waarin God op niet mis te verstane manier Zijn plannen met Israël onder woorden brengt.Yeshua en Zijn volk


Als we gaan praten over redding of verloren gaan, dan kunnen we niet anders dan allereerst kijken naar de plaats die Yeshua toekomt.


Deze Yeshua, geboren in Bethlehem, is Degene door wie Gods plan wordt uitgevoerd. Yeshua gaf daar ook duidelijk blijk van toen Hij in de synagoge in Nazareth was.


Lucas 4:18-10 (NBG) – En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.


Als de aanwezigen vervolgens afwachten wat Hij verder te zeggen heeft, zegt Hij hun: “Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld” (Lucas 4:21, NBG). Yeshua wijst hier naar Zichzelf als Degene op wie God Zijn Geest heeft gegeven. Yeshua was Zich heel erg bewust dat Hij door God gezonden was, zodat Gods heilsplan doorgang zou vinden.


Petrus en Johannes geven ook duidelijk aan dat het telkens weer om Yeshua draait. Als zij voor de oudsten en schriftgeleerden moeten verschijnen stellen zij:


Handelingen 4:10-12 (NBG) – (…) door de naam van Yeshua de Messias, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze (verlamde man) hier gezond voor u staat. Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.


En bij de geboorte van Yeshua, de Messias, waren de engelen vol vreugde omdat ze een glimp opvingen van Gods grote heilsplan en ze zongen tot eer van Hem: “Ere zij God in den hoge” (Lucas 2:14, NBG).


De engel die de herders het blijde bericht mocht brengen zei het als volgt:


Lucas 2:10 (NBG) – Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk de Messias, de Here, in de stad van David.


Ik zou hier willen onderstrepen dat de engel zei dat deze blijdschap voor héél het volk is. Niet voor slechts een paar mensen uit het volk. Niet met uitzondering van Schriftgeleerden en Farizeeën, nee, gewoon voor heel het volk. Als de engel deze woorden uitspreekt kunnen we er zeker van zijn dat de herders niet aan de Romeinse soldaten hebben gedacht die deze blijdschap ten deel zou vallen. Voor hen gingen deze woorden over heel het volk Israël.


Ook Maria (Mirjam) besefte dat het Kind dat zij ter wereld mocht brengen meer was dan een gewoon Joods jongetje. Haar lofzang (Lucas 1:46-55, NBG) laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De laatste woorden hiervan:


Lucas 1:54-55 (NBG) – Hij heeft Zich Israël, Zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid, – gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen – voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.


In het zenden van Yeshua, ziet God om naar Zijn volk Israël. En zoals we weten is de weg van de Messias een weg van lijden geweest, een weg tot de dood, om na drie dagen opgewekt te worden uit de dood. Maar een weg van lijden had Hij te gaan.


De profeten spraken hier ook over. Goed om daarbij te beseffen dat de profeten zich richten tot het volk Israël. Als deze profeten spreken over “wij” en “ons”, dan spreken ze natuurlijk over Israël, het Joodse volk. En daarmee krijgen de prachtige profetieën over de Messias in Jesaja dan ook een diepere dimensie:


Jesaja 53:3-6 (NBG) – Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij (Israël) hebben Hem niet geacht. Nochtans, onze (Joodse) ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze (Joodse) smarten gedragen; wij (Israël) echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze (Joodse) overtredingen werd Hij doorboord, om onze (Joodse) ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons (Israël) de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons (Israël) genezing geworden. Wij allen (Joden) dwaalden als schapen, wij (Israël) wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller (al Israëls) ongerechtigheid op Hem doen neerkomen.


Alle ongerechtigheid van Israël is op Yeshua neergekomen. Om stil van te worden. Yeshua betaalde de prijs voor Israël. Híj heeft alles gedragen voor Zijn volk, het Joodse volk.

Voor sommigen kan het lezen van de Bijbel op deze manier bijna als gegoochel overkomen. Toch weten we dat de eerste geadresseerde in de Bijbel het volk Israël is.


Zou het dan kunnen dat …?


In hetzelfde hoofdstuk in Jesaja lezen we:

Jesaja 53:10b (NBG) (…) en het voornemen des HEREN zal door Zijn hand voortgang hebben.


Het voornemen van de Heer voor Israël is in de handen van Yeshua gelegd. En dit voornemen is niet moeilijk te ontdekken. Daarom nog een aantal teksten van de profeten.


Micha 2:12 (NBG) – Voorzeker zal Ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen.


Ezechiel 39:25 (NBG) – Daarom, zo zegt de Here HERE, nu zal Ik een keer brengen in het lot van Jacob en Mij ontfermen over het gehele huis Israëls, en ijveren voor Mijn heilige naam.


Ezechiel 39:28 (NBG) – En zij zullen weten, dat Ik de HERE hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat.


Jeremia 33:6-8 (NBG) – Zie, Ik zal haar genezing schenken en herstel, Ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten; Ja, Ik zal een keer brengen in het lot van Juda en Israël en hen opbouwen als weleer; Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben, en Ik zal hun vergeven al hun ongerechtigheden, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben en van Mij afvallig geworden zijn.


Jesaja 45:25 (NBG) – In de HERE wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen.


Micha 7:18-19 (NBG) – Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van Zijn erfdeel voorbijgaat, die Zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.


Jeremia 31:33-34 (NBG) – Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.


Ezechiel 20:40-41 (NBG) – Want op Mijn heilige berg, op de hoge berg Israëls, luidt het woord van de Here HERE, daar zal het ganse huis Israëls in zijn geheel Mij in het land dienen. Daar zal Ik behagen in hen hebben en daar zal Ik heffingen van u vorderen en het beste uwer gaven, bij alles wat gij heiligt. Als in een liefelijke reuk zal Ik behagen in u hebben, wanneer Ik u voer uit het midden der volken. Dan zal Ik u uit de landen waarin gij verstrooid zijt, bijeenbrengen en Mij aan u de Heilige betonen ten aanschouwen van de volken.


Zou het dan toch kunnen dat heel Israël gered wordt? De teksten zijn heel duidelijk. Mooie woorden waarin je leest dat het hele volk weer verzameld zal worden en dat God zich over dat gehele volk zal ontfermen. Hij maakt duidelijk dat Hij met het hele volk ook echt het hele volk bedoelt, Hij zal niemand achterlaten.


De reiniging die God voor ogen staat is compleet: Hij zal Israël reinigen van alle ongerechtigheden, niet van een paar, maar van alle ongerechtigheden. En al die ongerechtigheden zal God vergeven.


Het gehele volk wordt zelfs gerechtvaardigd. Al de zonden van Israël worden in de diepten van de zee gegooid. En het hele volk zal de HERE kennen en Hem dienen.


Dit alles is mogelijk geworden doordat God Zijn Zoon Yeshua gezonden heeft als Koning over het huis van Jacob (Lucas 1:33), om Israël weer met Zichzelf te verzoenen.


Wat een vooruitzicht. Daar is geen enkel moeilijk woord bij. Het hele volk, compleet vergeven.


Shalom uit Jeruzalem!


Albert de Hoop, februari 2020

 

Zie ook de vorige delen, voor de 'Inleiding' klik hier, en voor 'Wie is de bruid' klik hier.

410 weergaven1 opmerking

1 commentaire


Shalom Albert en Sylvia,

Dank voor je Stilte in Jeruzalem en de verwachting op ZIJN komst die je daarin noemt.

Inderdaad het moet allemaal gebeuren wat ons nu overkomt en wijst ons op de grote toekomst samen met Messias Jezus.

Alle goeds en zegen en graag tot ziens in Jeruzalem!

Veel groeten,

Els en Chris Steenwinkel,

HIP (Het Israel Project)


J'aime
bottom of page