top of page

Gods trouw en liefde

Je was een verlaten, wanhopige vrouw toen de HEER je terug-
riep. Kan iemand de vrouw van zijn jeugd verstoten? - zegt je
God. Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open ar-
men zal Ik je weer ontvangen.
Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik
lang, maar Ik zal me weer over je (Israël) ontfermen met eeuwig-
durende liefde, zegt de HEER, die je vrijkoopt.
Dit is voor Mij als bij de vloed van Noach: zoals Ik heb gezworen
dat het water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen,
zo zweer Ik dat mijn toorn jou niet meer treft en dat Ik je nooit
meer bedreig. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wanke-
len, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesver-
bond is onwankelbaar - zegt de HEER, die zich over je ontfermt.
Jesaja 54:6-10

Vanaf die dag zal het volk van Israël beseffen dat Ik, de HEER,
hun God ben, en de andere volken zullen beseffen dat de Israë-
lieten zelf aan hun ballingschap schuldig zijn. Omdat ze Mij on-
trouw waren verborg Ik mijn gelaat voor hen. Ik leverde hen aan
hun vijanden uit, en zij vielen door het zwaard. Maar, zegt God,
de HEER: nu zal Ik Jakobs lot ten goede keren, Me ontfermen
over heel het volk van Israël en strijden voor mijn heilige Naam.
Ze zullen beseffen dat Ik, de HEER, hun God ben: Ik heb hen
over de hele wereld in ballingschap gestuurd en Ik breng hen ook
weer naar hun eigen land terug; Ik zal niemand achterlaten. Ik
zal mijn Geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat
niet meer voor hen verbergen ­ zo spreekt God, de HEER."'
Ezechiël 39:22,23,25,28,29

`Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde
neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion, en ziedend van woede
ben Ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers
al weer laten varen, maar zij hebben mijn volk steeds harder aan-
gepakt. Daarom ­ zegt de HEER ­ keer Ik vol erbarmen terug
naar Jeruzalem. Mijn huis zal er worden herbouwd ­ spreekt
de HEER van de hemelse machten ­ en met het meetlint in de
hand zal een begin worden gemaakt met de wederopbouw van
de stad.' Verder moest ik verkondigen: `Dit zegt de HEER van de
hemelse machten: Opnieuw zullen mijn steden overvloeien van
voorspoed, opnieuw zal de HEER Sion troosten, opnieuw zal Hij
Jeruzalem uitverkiezen.'

Zacharia 1:14-17

bottom of page