top of page

Israël, keer terug tot God

`Roep tegen het noorden: Kom terug, ontrouw Israël - spreekt de
HEER -, dan zal Ik mijn woede laten varen, want Ik ben vol ge-
nade, niet eeuwig duurt mijn toorn ­ spreekt de HEER.'
Jeremia 3:12

`Kom terug, ontrouwe kinderen ­ spreekt de HEER ­, want jullie
behoren Mij toe. Ik zal één van jullie uit elke stad nemen en twee
van jullie uit elke familie, en jullie naar Sion brengen. Ik zal jullie
herders naar mijn hart geven, en die zullen jullie met wijsheid en
inzicht weiden.'

Jeremia 3:14-15

`En Ik dacht: Jullie (Israël) zullen "vader" tegen Mij zeggen, jul-
lie keren je niet van Mij af... Kom terug, afvallige kinderen, Ik
zal jullie genezen van je ontrouw. Dan zullen jullie zeggen: "Hier
zijn we, wij komen bij U terug, want U bent de HEER, onze God.'
Jeremia 3:19,22

`Keer terug, Israël, naar de HEER, je God! Door je eigen wanda-
den ben je ten val gekomen. Kom met woorden van berouw en
keer terug naar de HEER. Zeg tegen Hem: `Vergeef ons al onze
misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij U
oprechte woorden. Onze redding verwachten we niet langer van
Assyrië, op paarden en strijdwagens zullen wij niet meer vertrou-
wen, wat we zelf gemaakt hebben niet meer onze god noemen.
Immers, bij U vindt een wees ontferming!'

Hosea 14:2-4

`Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, laten we terug-
keren naar de HEER, laten we met onze handen ook ons hart
opheffen tot God in de hemel.'

Klaagliederen 3:40,41

`Kinderen van Israël, keer terug naar Hem van wie jullie zo ver
zijn afgedwaald.'

Jesaja 30:6

`Neem deze dingen ter harte, Jakob, neem ze ter harte, Israël,
want jij bent mijn dienaar. Ik heb je gevormd, je bent mijn die-
naar, Israël, Ik zal je niet vergeten. Ik heb je misdaden als een
wolk doen verdampen, je zonden als de ochtendnevel. Keer terug
naar Mij: Ik zal je vrijkopen. Juich, hemel, want de HEER heeft
dit gedaan, jubel, diepten van de aarde, bergen, breek uit in ge-
juich, en ook jullie, bossen met al je bomen: Ja, de HEER koopt
Jakob vrij, in Israël toont Hij zijn luister.'

Jesaja 44:21-23

`Keer terug naar Mij en laat je redden, ook jullie aan de einden
der aarde; want Ik ben God, er is geen ander. Ik heb bij Mijzelf
gezworen: uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord
dat Ik spreek wordt niet herroepen. Voor Mij zal elke knie zich
buigen en elke tong zal bij Mij zweren.'

Jesaja 45:22-23

Door hen weg te halen bij de vreemde volken, door hen bijeen te
brengen uit de landen van hun vijanden, laat Ik vele volken zien
dat ik heilig ben. Ze zullen beseffen dat Ik, de HEER, hun God
ben: Ik heb hen over de hele wereld in ballingschap gestuurd en
Ik breng hen ook weer naar hun eigen land terug; Ik zal niemand
achterlaten. Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en
mijn gelaat niet meer voor hen verbergen ­ zo spreekt God, de HEER.

Ezechiël 39:27-29

`Daarom ­spreekt de HEER ­, keer nu terug tot Mij met heel je
hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren
moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie
God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot
vergeving bereid. Misschien herroept Hij zijn vonnis, komt Hij
erop terug en laat Hij toch iets van zijn zegen over, zodat jul-
lie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God.'
Joël 2:12-14

bottom of page