top of page

Schuldbekentenis

Heer, grote en geduchte God, die zijn beloften nakomt en trouw is aan wie Hem liefhebben en doen wat Hij gebiedt; wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest, wij zijn van Uw geboden en regels afgeweken en wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw naam tot
onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk gesproken hebben. U, Heer, staat in Uw recht, maar tot op deze dag staat de schaamte ons op het gezicht...

Heer, U bent rechtvaardig, bevrijd toch Uw stad Jeruzalem, Uw heilige berg, van Uw hevige toorn; want om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en Uw
volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van Uw dienaar en zie Uw verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook
omwille van Uzelf. Geef, mijn God, gehoor aan ons en luister
naar ons; open Uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan Uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze smeekbeden aan U voor, maar omdat Uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons! Heer, vergeef ons! Heer, verhoor ons gebed! Wacht niet langer en grijp in, mijn God, ook omwille van Uzelf, want Uw Naam is verbonden aan Uw stad en aan Uw volk.'

Daniël 9:4-7,16-19

Wees mij genadig, God, in Uw trouw, U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in Uw ogen.

 

Laat Uw uitspraak rechtvaardig zijn en Uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving, maar U wilt dat waarheid mij vervult, U leert mij wijsheid, diep in mijn hart. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen: U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit Uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn Geest, maak
mij standvastig, verban mij niet uit Uw nabijheid, neem Uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.

U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, en ik zal juichen om Uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal Uw lof verkondigen. U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept U geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en
verbrijzeld hart zult U, God, niet verachten. Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed, bouw de muren
van Jeruzalem weer op.'

Psalm 51

bottom of page