top of page

Uitverkiezing Israël

Want U bent een volk dat aan de HEER, Uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat U talrijker was dan de andere volken dat Hij U lief kreeg en uitkoos­ U was het kleinste van allemaal! Maar omdat Hij U liefhad en zich wilde houden aan wat Hij Uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de HEER U met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Besef dus goed: alleen de HEER, Uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.

Deut.7:6-9

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Genesis 12:2,3 HSV

En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de
HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak;
dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!

Genesis 28:13-15 HSV

Hij is de HEER, onze God, zijn besluiten gelden over de hele aar-
de. Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken zijn belofte aan duizend
geslachten, het verbond dat Hij sloot met Abraham en voor Isaak
bevestigde met een eed. Voor Jakob verhief Hij het tot wet, voor
Israël tot een eeuwig verbond, toen Hij zei: `Ik zal jou Kanaän ge-
ven, dat land wordt je onvervreemdbaar bezit.'

Psalm 105:7-11

bottom of page