top of page

(Verenigde) Naties, volken

Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de na-
ties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet, de
wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde:
`Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.'
Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt
Hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen: `Ikzelf heb
mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.'
Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij:
`Jij bent mijn zoon, Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het Mij en
Ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Jij
kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden
pot.' Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd,
leiders van de aarde. Onderwerp U, toon de HEER uw ontzag,
breng Hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een
kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want
bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij
Hem.

Psalm 2

Wee! Vele volken bulderen zoals woeste zeeën bulderen, talrijke
naties razen zoals kolkende watermassa's razen; de volken razen
woest, zoals het wildste water raast. Maar als God zijn stem ver-
heft, vluchten ze ver weg. Ze stuiven uiteen, als kaf op de wind in
de bergen, als dwarrelende bladeren in een storm...
In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een
stofje op een weegschaal; de eilanden weegt hij als zandkorrels.
De volken betekenen niets in zijn ogen, voor Hem zijn ze minder
dan niets.

Jesaja 17:12,13;40:15,17

Nu lopen vele volken tegen je te hoop, ze zeggen: `Laat Sion maar
worden ontwijd, wij zullen ervan genieten!' Maar ze weten niet
wat de HEER met ze voorheeft, ze hebben geen inzicht in zijn
besluit: dat Hij de volken verzameld heeft als graan op de dors-
vloer. Vrouwe Sion, dors hen. Ik geef je een horen van ijzer en
hoeven van brons, je zult die volken vertrappen. Wat ze hebben
buitgemaakt zal voor de HEER zijn, aan de Heer van de hele
aarde komt hun vermogen toe... De volken zullen het zien en be-
schaamd staan, beroofd van hun kracht, doof en met de hand
op de mond. Ze zullen stof likken als een slang, als dieren die
kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burchten
komen, vol ontzag voor de HEER, onze God. Ze zullen U vrezen!
Micha 4:11-13;7:16-17

bottom of page