top of page

Vergeving, wederopbouw

U bent Uw land genadig geweest, HEER, U keerde het lot van
Jakob ten goede, nam de schuld van Uw volk weg en bedekte al
zijn zonden. sela
U bedwong Uw woede en wendde U af van Uw brandende toorn.
God, onze helper, keer tot Israël terug, onderdruk Uw afschuw
van Israël.
Wilt U voor eeuwig Uw toorn laten duren, verbolgen zijn van ge-
slacht op geslacht? Breng Israël weer tot leven, dan zullen zij zich
in U verheugen.
Toon Israël Uw trouw, HEER, en geef hen Uw hulp. Ik wil ho-
ren wat God tot hen zegt. De HEER spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in
dwaasheid! Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt
wonen in ons land Israël, trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus, uit de aarde bloeit
de waarheid op, het recht ziet uit de hemel toe.
De HEER geeft al het goede: Israël zal vruchten geven. Het recht
gaat voor God uit en baant voor Hem de weg. (Psalm 85)

Dit zegt de HEER: In de woestijn kreeg Ik Israël lief, het volk
dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun
vrede. Van ver ben Ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb
je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen.
Ik breng je weer tot bloei. Je zult weer dansen in de rei en de tam-
boerijnen laten klinken. In Samaria's bergen zul je wijngaarden
planten, en mogen eten van de eerste vruchten. De dag breekt
aan dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen: 'Kom, laten
we op weg gaan naar de Sion, naar de HEER, onze God!' Dit zegt
de HEER: juich van vreugde over Jakob, jubel aan het hoofd van
alle volken, roep het uit, zing een lofzang: "De HEER heeft zijn
volk gered en wat er van Israël nog overbleef bevrijd."
Jeremia 31:2-7

Dit zegt de HEER: Ik zal de wonden van de stad verbinden en haar
herstellen, Ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed. Ik
breng een keer in het lot van Juda en Israël en maak ze weer tot
het volk van vroeger. Ik zal het volk reinigen van alle wandaden
waarmee het tegen Mij gezondigd heeft. Ik zal het alle wandaden
vergeven waarmee het willens en wetens tegen Mij gezondigd
heeft. Jeruzalem zal Mij weer vreugde geven en Mij lof en roem
brengen bij alle volken op aarde. Die zullen horen hoeveel geluk
en voorspoed Ik Jeruzalem schenk, en huiveren van ontzag.
Dit zegt de HEER: jullie zeggen over Israël dat het een woestenij
is, dat er mens noch dier meer leeft. Maar in de steden van Juda
en de straten van Jeruzalem, die nu verwoest zijn, waar mens
noch dier meer leeft, zullen vreugdezangen klinken, zullen bruid
en bruidegom van blijdschap zingen, zal te horen zijn: "Loof de
HEER van de hemelse machten, want Hij is goed, eeuwig duurt
zijn trouw." Er zullen dankoffers worden gebracht naar de tempel
van de HEER, want Ik keer het lot van Juda ten goede en maak
het weer als vroeger ­ zegt de HEER.

Jeremia 33:6-11

Dan zal Ik het vervallen huis van David herbouwen, Ik zal de mu-
ren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, Ik zal het in zijn
vroegere luister herstellen. Dan zal Israël in bezit nemen wat er
nog rest van Edom en van alle volken die Mij eens toebehoorden
spreekt de HEER, die dit alles doen zal...
Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun
verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaar-
den planten en de wijn ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen
en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond,
en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat Ik hun
heb gegeven ­ zegt de HEER, jullie God.

Amos 9:11,12,14,15

Op die dag zul je zeggen: `Ik zal U loven, HEER. U bent woedend
op mij geweest, maar Uw toorn is geweken, U troost Israël. God,
Hij is Israëls redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,
want de HEER is Israëls sterkte, Hij is hun beschermer, Hij heeft
hen redding gebracht.' Vol vreugde zullen zij water putten uit de
bron van de redding.
Op die dag zullen zij zeggen: `Loof de HEER, roep zijn Naam uit.
Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven
Naam. Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn zijn da-
den. Laat heel de aarde dit weten. jubel en juich, inwoners van
Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden
woont.'

Jesaja 12

bottom of page