top of page

DE DINGEN DIE GEBEUREN GAAN

Bijgewerkt op: 4 sep. 2022We weten dat de wereldtijden ten einde lopen en dat de vorsten van de duisternis actiever zijn dan ooit tevoren om de mensen op aarde te misleiden. Ze doen dat met maar één doel: zoveel mogelijk mensen zien af te houden van de redding die God heeft gegeven in Zijn Zoon. Jeshua wist dat dit zou gaan gebeuren en daarom waarschuwde Hij ook herhaaldelijk waakzaam te blijven en acht te slaan op ‘de dingen die gebeuren gaan[Lucas 21:34-36].


Steeds vaker vraag ik me af in hoeverre deze waarschuwing van Jeshua nog wel serieus wordt genomen. Want terwijl de Bijbel toch vol staat van wat er in de dagen voorafgaand aan de wederkomst allemaal staat te gebeuren – het is zelfs uitdrukkelijk opgeschreven voor de laatste (acharôn) generatie [Psalm 102:19] – en de contouren daarvan nog nooit zo duidelijk zijn geweest als in onze dagen, blijven de meeste gelovigen daar tamelijk passief en laconiek onder. Kennelijk kunnen ze de tijd waarin wij nu leven niet duiden [Lucas 12:56].


Over de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de dagen vóór de wederkomst, kunnen we onder meer lezen in het laatste Bijbelboek, Openbaring. Johannes – de discipel van wie Jeshua veel hield [Johannes 13:23] – doet daarin nauwgezet verslag van wat hij te horen en te zien krijgt als hij, omwille van zijn getuigenis, gevangen zit op het eiland Patmos [Openbaring 1:9].


De profetieën die in dit boek staan opgeschreven zijn soms moeilijk te begrijpen. En dat komt mede doordat veel beeldspraak wordt gebruikt, waarin telkens een ander aspect wordt belicht of vanuit een andere invalshoek wordt gekeken naar de gebeurtenissen die gaan komen. Maar met elkaar vormen deze beelden met de andere profetieën in de Bijbel, een eenheid en beschrijven ze wat er gaat gebeuren.


In deze Bijbelstudie wil ik aan de hand van Openbaring 17 stilstaan bij ‘de dingen die gebeuren gaan’.


Een onthutsend beeld


Openbaring 17:1-6 Eén van de zeven engelen met de offerschalen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’ Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jeshua hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag.


Johannes krijgt een onthutsend beeld te zien. Hij ziet een wereldvermaarde hoer, die door alle vorsten en heersers van de wereld wordt bezocht en voor haar diensten rijkelijk wordt betaald. Ze tooit zich met de geroofde kostbaarheden waarmee haar hooggeplaatste bezoekers haar overladen, terwijl ze zich kleedt in peperdure gewaden die ze koopt van het bloedgeld waarmee haar rijke klanten haar betalen [Openbaring 18:24].


Haar hooggeplaatste bezoekers hebben het rechte pad al lang geleden verlaten. Ze maken zich niet alleen schuldig aan ontucht, maar ook aan moord, roof, verraad en bedrog, terwijl ze hun volken onderdrukken, hun macht misbruiken [Marcus 10:42] en samenspannen tegen Gods volk en tegen hen die van Jeshua getuigen [Psalm 83:4-5; Openbaring 17:6]. En ondertussen genieten ze volop van hun slechte daden.


Maar ook vele anderen laten zich door de hoer verleiden en doen zich tegoed aan haar ontucht, zoals de handelaars op aarde, die rijk zijn geworden van de overvloedige luxe die ze zich veroorlooft [Openbaring 18:3].


Het scharlakenrood beest


Openbaring 17:7-8 [NBV/EV]Toen zei de engel: ‘Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens. Het beest dat je zag, was, en is niet; het zal opstijgen uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. (…)


Van het scharlakenrode beest, vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens [Openbaring 12:3], waarop de vrouw zit, wordt gezegd dat ‘het was, niet is, en toch weer zal zijn’. Dit beest is een beeld van Satan. De kleding van de vrouw en de kleur van het beest zijn allebei scharlakenrood, ten teken dat ze gezamenlijk de koninklijke macht op aarde uitoefenen.


Met ‘het was’ wordt gedoeld op de aanwezigheid van het beest in het paradijs, namelijk als ‘de slang van weleer [Openbaring 20:2]. Met dat het ‘niet is’ wordt gedoeld op zijn afwezigheid gedurende de duizend jaar dat het beest in een afgesloten diepe put zal worden opgesloten, opdat het de volken niet meer kan misleiden [Openbaring 20:3]. Met dat het ‘toch weer zal zijn’ wordt gedoeld op de ‘korte tijd’ dat Satan uit zijn gevangenschap zal worden losgelaten om de volken nog eenmaal te misleiden tot de grote strijd tegen Jeruzalem aan het einde van het duizendjarig rijk [Openbaring 20:7-10].


Babylon, de grote stad


In het laatste vers legt de engel uit wat de betekenis is van de vrouw op het beest.


Openbaring 17:18De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koningen op aarde.


De grote hoer stelt dus Babylon voor, ‘de grote stad’, die heerst over de koningen der aarde. We kunnen daarover lezen in Openbaring 18. Babylon – wat ‘hetgeen-de-markt-drijft’ betekent – staat symbool voor alles wat gedragen of omhooggehouden wordt door het beest, voor alles wat voortkomt uit Satan, de bron van alle kwaad. Het gaat daarbij om alle politieke, sociale, economische, monetaire, religieuze en ideologische systemen en projecten, waar de HEER, de God van Israël, wordt vervangen door een valse god [Exodus 3:6; Job 42:7].


Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.


Het bedenken en uitvoeren van dergelijke God-vijandige systemen is bijna zo oud als de mensheid zelf [Genesis 10:8-9]. Maar nooit eerder heeft er zo’n megalomaan project in de steigers gestaan als in onze dagen: een samenstel van plannen, protocollen en voorschriften, waarmee alle 193 landen van de wereld hebben ingestemd, en die zeer verstrekkende gevolgen zullen hebben voor een groot deel van de mensheid; een draaiboek, waarbij de overheid verregaand onze verworvenheden, onze grondrechten en vrijheden zal mogen inperken en zelfs mogen afnemen zogenaamd omwille van de volksgezondheid, omwille van de collectieve veiligheid, omwille van het klimaat of omwille van welk geveinsd doel dan ook.


Ons zullen zware lasten en verplichtingen worden opgelegd die ons aanhoudend zullen hinderen in ons doen en laten, en waarop zware sancties volgen als we ze niet gehoorzamen. We zullen te maken krijgen met een bewind dat ons steeds meer zal dwingen onze persoonlijke, onze medische en onze financiële gegevens te digitaliseren, zodat we altijd en overal te volgen en te monitoren zijn.


Als je meer wilt weten over de plannen van de ‘global stakeholders’ voor deze ‘intensieve menshouderij’, verwijs ik je naar de 2030 Agenda van de Verenigde Naties (VN) met haar 17 Sustainable Development Goals, het 2030 Climate Target Plan van de Europese Unie (EU) en vooral de Great Reset van het World Economic Forum (WEF), de drie meest invloedrijke instituties op dit moment. Zij zijn de bedenkers van dit alomvattende systeem van centralisatie van alle bezit en van alle macht bij een relatief kleine groep machthebbers.


Babylon is nog nooit eerder zo groot en machtig geweest als in onze dagen. En met man en macht wordt er aan gewerkt om de stad in 2030 gereed te hebben. Zoals in de oudheid een nieuwe stad veelal werd gebouwd in opdracht van een soeverein vorst om zijn macht te versterken en de bevolking in toom te houden door haar bepaalde gewoonten aan te leren en eenzelfde cultuur bij te brengen, zo wordt in onze dagen het grote Babylon opgebouwd om de wereldbevolking in toom te houden door haar ‘het nieuwe normaal’ aan te leren en een ‘opgelegde werkelijkheid’ bij te brengen.


Het is wrang om te moeten constateren dat juist de nationale regeringen en parlementen, inclusief de vorstenhuizen, de uitvoerders zijn van al deze globalistische plannen. Een decennialang proces van overdracht van nationale soevereiniteit aan supranationale instituties, zoals de EU en de VN, is daar evenwel aan voorafgegaan, steeds onder het voorwendsel dat de problemen beter op Europees of mondiaal niveau opgelost konden worden.


Ontluisterend is ook de rol van de kerk, die deze ontwikkelingen integraal heeft toegejuicht en aangemoedigd, omdat ze is gezwicht voor de verleidingen van ‘de grote hoer[Openbaring 3:14-18].


Maar ondanks alle inspanningen, zullen de ingrijpende en onbetaalbare veranderingen en transities voor de machthebbers op een grote deceptie uitlopen, wanneer de striemende gesel van God voorbijkomt.


De zeven wereldrijken


Openbaring 17:9-10Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. ‘De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu, en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven.


De zeven koppen op het beest representeren zeven koningen van zeven machtige wereldrijken, zo legt de engel Johannes uit. Het zijn de zeven wereldrijken door middel waarvan Satan, heel de menselijke geschiedenis door, Gods heilsplan probeert te saboteren, opdat hij zijn macht op aarde kan behouden. Omdat Gods reddingsplan voor de wereld voert via Zijn volk Israël [Jesaja 43:7; Johannes 4:22], gaat het hier om zeven wereldrijken die een bedreiging waren, zijn of zullen zijn voor het Joodse volk.


Vijf van de zeven wereldrijken zijn er niet meer, zo vertelt de engel. Met die vijf rijken zal de engel daarom gedoeld hebben op het Egyptische rijk, dat de Israëlieten als slaaf onderdrukte en hun pasgeboren jongetjes wilde doden; op het Assyrische rijk, dat de tien stammen in ballingschap wegvoerde naar een vreemd land; op het Babylonische rijk, dat Juda uit zijn land verdreef en de Tempel vernietigde; op het Perzische rijk, dat een decreet uitvaardigde om alle Joden op 13 adar te doden; en op het Grieks-Macedonische rijk, dat het Joodse land terroriseerde en tienduizenden Joden vermoordde.


Het rijk dat ‘er nu’ is – in Johannes’ dagen –, is het Romeinse rijk, dat op beestachtige wijze het Joodse verzet tijdens de Joodse Oorlog (66 – 70) neersloeg, Jeruzalem en de Tempel in de as legde en de bevolking vermoordde, krijgsgevangen nam, als slaaf verkocht of uit haar land joeg [Ezechiël 5:12]. Het was het begin van de rampzalige tijd die Jeshua amper vier decennia daarvoor had voorzegd [Lucas 21:23]. Pas na negentien eeuwen zou er een einde komen aan die verschrikkelijke tijd voor het Joodse volk.


Het laatste van de zeven rijken moet nog komen en zal dan maar kort blijven, zo vertelt de engel. Voor Johannes was het inderdaad een toekomstig rijk, maar voor ons niet meer, want met dit zevende rijk moet de engel wel gedoeld hebben op nazi-Duitsland.


Ruim vijf eeuwen vóór Johannes, kwam dit wereldrijk ook al voor in een visioen dat Daniël kreeg [Daniël 7]. Daniël zag vier dieren uit de zee opkomen. Het vierde dier was het meest afschrikwekkend. Het had tien horens, waartussen een kleine, nieuwe horen opkwam. Die kleine horen zag er echter groter uit dan de andere en voerde strijd met Daniëls volk. Die kleine hoorn, die er groter uitzag dan de andere, verbeeldt, zo meen ik, net als het zevende rijk uit Openbaring 17:10, nazi-Duitsland [www.wachters.nu/post/daniel-profeet-en-wachter]. Dat de horen klein werd genoemd betekent dat het ten opzichte van de andere wereldmachten maar kort zou blijven. En in vergelijking met de zes andere wereldrijken heeft nazi-Duitsland ook maar kort bestaan, van januari 1933 tot mei 1945. Dat de horen er groter uitzag wil zeggen dat de impact van zijn heerschappij groter zou zijn dan van de andere wereldmachten [Daniël 7:7-9, 7:23-25]. En hoe waar dat is gebleken, weten we allemaal. Naar schatting zes miljoen Joodse mannen, vrouwen en kinderen vonden de dood in de onbeschrijfelijke hel van de vernietigingskampen van de nazi’s.


Het achtste en tevens laatste wereldrijk


Openbaring 17:11-13Het beest dat was, en niet is, is zelf de achtste koning, al is het één van de zeven, en het zal vernietigd worden. De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest.


Het beest zelf is de achtste koning, zo vertelt de engel. Omdat het Satan, via de hemelse vorsten achter die zeven koningen [Psalm 82; Efeziërs 6:12], niet is gelukt om Gods reddingsplan tegen te houden, zal hij deze laatste keer zelf de leiding nemen. Niet van slechts één koning zal hij dan bezit nemen, zoals de zeven voorgaande keren, maar van alle koningen van de wereld. Per slot van rekening is hij de ‘overwinnaar van alle volken[Jesaja 14:12], ‘de heerser van deze wereld[Johannes 14:30].


Tien staat in het Hebreeuwse denken voor een kwantitatieve volheid. De tien horens, die tien ‘hoogste machten’ (basileús) voorstellen, zien daarom op alle koningen, presidenten en regeringsleiders van de wereld. En omdat ze de HEER niet als de Allerhoogste erkennen, lukt het Satan om bezit van hen te nemen. Nu al zien we de gevolgen daarvan overal in de wereld, ver weg of dichtbij, opdoemen. Want steeds vaker moeten we tot onze verbijstering constateren dat wat goed is in Gods ogen (en in onze ogen) openlijk wordt afgewezen of belachelijk gemaakt, en wat kwaad is in Zijn ogen (en in onze ogen) tot wet of nieuwe norm wordt verheven [Psalm 10:3-4; Jesaja 5:20].


Geleidelijk aan wordt onze samenleving getransformeerd tot een technocratische maatschappij, waar beslissingen worden genomen op basis van technische, economische en sociale analyses aan de hand van computermodellen, en niet langer op basis van ideologie of levensbeschouwing [Spreuken 11:14]. Het geloof in de alwetendheid van Big Data en de kracht van algoritmen wint steeds vaker het pleit van kennis, kunde en ervaring, intuïtie en het gezond verstand.


Maar de uitkomsten van computermodellen zijn per definitie manipulatief, omdat zij immers afhankelijk zijn van de parameters en variabelen waarmee het computermodel wordt gerund. Door de condities te manipuleren kan elke uitkomst worden verkregen die bruikbaar is. Bijvoorbeeld om voldoende draagvlak te genereren voor het nemen van ingrijpende maatregelen, die anders op grote weerstand zouden stuiten. De computermodellen moeten dan helpen de bevolking te overtuigen van de urgentie van het nemen van bepaalde maatregelen.


Zo voorspelden de computermodellen van het RIVM in maart 2020 dat Nederland rekening moest houden met minstens 80.000 doden door het coronavirus. Dergelijke onheilspellende cijfers klonken ook in andere landen en brachten wereldwijd grote angst en paniek onder de bevolking, waardoor gewillig krankzinnige overheidsmaatregelen werden opgevolgd, die op hun beurt een onwerkelijke sfeer creëerden en de angst nog groter maakten. Dit proces zorgde voor een waarheid die in werkelijkheid niet bestond, maar die wel in stand werd gehouden en dagelijks werd gevoed door de overheid en de nieuwsmedia. Tot de dag van vandaag, want kritische geluiden van gezaghebbende artsen, immunologen, infectiologen en microbiologen mogen nog steeds niet worden gehoord. Tegenspraak wordt nog steeds niet geduld, omdat de waarheid de opgelegde werkelijkheid anders weleens zou kunnen ontmaskeren.


Van het plan van aanpak – dat vijf maanden vóór de ‘pandemie’ groots werd geoefend tijdens Event 201 – mag onder geen beding worden afgeweken. En daarom moeten artsen, die hun patiënten heilzame medicijnen voorschrijven, zoals ivermectine of hydroxychloroquine en zink, zwaar worden beboet of ontslagen. Want het protocol schrijft voor dat alleen het ‘vaccin’ ons kan en mag redden – in werkelijkheid een injectie met een inderhaast ontwikkeld experimenteel serum, waarvan de bijwerkingen en de gevolgen op termijn nog totaal onbekend zijn. Niettemin moet de hele bevolking eraan geloven. En wanneer iemand zich niet wil laten injecteren, moet dat gedrag op zijn minst bestraft worden met uitsluiting [Openbaring 13:16-17].


Hetzelfde zien we nu ook gebeuren met de computervoorspellingen die ons moeten overtuigen van de noodzaak om de opwarming van de aarde tegen te gaan door onze CO2-uitstoot te verminderen – een belangrijk item in de plannen van de machthebbers. Maar nog afgezien van het feit dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor de hypothese dat het klimaat verandert door de menselijke CO2-uitstoot, weet iedereen die op school nog onvervalst biologieles heeft gehad, dat CO2 juist de levensadem is van onze planeet. Niettemin winnen de angstaanjagende computervoorspellingen van het IPCC, een orgaan van de VN, het van de wetenschappelijke tegengeluiden die onafhankelijke, gezaghebbende klimatologen en astrofysici laten horen.


Inmiddels wordt gaandeweg duidelijker dat de coronamaatregelen zullen verbleken bij de extreme klimaatmaatregelen die de machthebbers van deze wereld voor ons in petto hebben.


De strijd op de grote dag


Openbaring 17:14Ze binden de strijd aan met het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Want het Lam is de hoogste heer en koning, en wie Hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.


Hoewel de plannen van de machthebbers van deze wereld worden gepresenteerd als ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ om welvaart te verdelen, gelijkheid te bevorderen, vrede te brengen en de aarde te redden, zullen ze er feitelijk in resulteren dat van de mens een moderne slaaf wordt gemaakt.


Maar afgezien daarvan dienen de plannen vooral om de onderlinge rivaliteit tussen de verschillende volken, religies en politieke systemen te beteugelen en om hun onnatuurlijke eensgezindheid te bekrachtigen en in stand te houden. Want Satan weet dat hij hen alleen dan bijeenkrijgt ‘voor de strijd op de grote dag van de almachtige God[Openbaring 16:14-16; Ezechiël 38:8], wanneer zij zich hebben verenigd.


In 1948, amper drie jaar na de ondergang van nazi-Duitsland – het zevende rijk dat het bijna gelukte het plan van Satan te doen slagen – verenigden de volken zich in de VN en verenigden de christelijke kerken zich in de Wereldraad van Kerken. Niet toevallig was 1948 ook het jaar dat de Joodse Staat werd uitgeroepen en de Joden uit de diaspora zich gingen verenigen in het land van hun voorouders, zoals God hen vele malen had beloofd [www.wachters.nu/post/het-beest-en-zijn-beeld].


Degenen die de strijd zullen aanbinden met het Lam, zijn het beest en de tien koningen. Opvallend genoeg wordt geen melding gemaakt van de hoer. Zij neemt dus geen deel aan die strijd. Ik kom daar straks nog even op terug.


In werkelijkheid is het niet Satan, het beest of Gog, zoals hij in Ezechiël 38:2 wordt genoemd, die een enorme internationale legermacht op de been weet te brengen om het Heilige Land binnen te vallen, maar is het God zelf die dat veroorzaakt [Ezechiël 38:3-7]. Hij is het die Sion tot het middelpunt van het allerlaatste strijdtoneel maakt, want Jeruzalem is de plaats die Hij heeft uitgekozen. En daarom zal Hij vandaar Zijn grootheid en Zijn heiligheid tonen aan alle volken die tegen Hem optrekken [Zacharia 12:2 HSV; Psalm 132:13; Ezechiël 38:23].


Zowel Gog als het beest verbeelden ‘het hoofd[Psalm 110:6], dat met zijn ‘vele bondgenoten’ of met de ‘tien koningen[Openbaring 17:12], op de grote dag zal optrekken tegen het land en volk van Israël. Maar hun ontmoeting met de glorieuze Koning van Israël zal, letterlijk en figuurlijk, een verpletterende indruk achterlaten [Zacharia 12:9; www.wachters.nu/post/als-het-tumult-losbarst].


Jesaja 34:2De HEER koestert woede tegen alle volken, Zijn toorn ontbrandt tegen heel hun legermacht. Hun wacht de vernietiging, Hij heeft hen voor de slacht bestemd.


Maar voor het Joodse volk zal de ontmoeting met hun Koning de ultieme redding en bevrijding betekenen [Habakuk 3:13].


Jesaja 25:9 – Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. Hij is de HEER, Hij was onze hoop. Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’


In Openbaring 17:15 wijst de engel Johannes er volledigheidshalve op dat het niet zomaar enkele, maar vele landen en volken zijn die zich zullen laten verleiden door de hoer. Ze zullen zich bewust aansluiten bij ‘het grote Babylon’, het perverse wereldsysteem, waarin geld, macht en lust de dienst uitmaken.


De afschuw van de hoer


Openbaring 17:16-17De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronde richten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. Want God heeft hen ertoe aangezet om Zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan het beest overdragen, tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt.


Uiteindelijk, zo vertelt de engel, zullen de volken en hun leiders, van wie Satan bezit heeft genomen, zo’n afkeer krijgen van de hoer, van het grote Babylon, dat ze het uitkotsen en vernietigen. Zoals het oude Babel plotseling viel, de stad van pracht en praal, de oppermachtige wereldstad [Jeremia 51:6-8], zo zal het moderne Babylon in onze dagen ten onder gaan. Met de val van die machtige metropool zal een einde komen aan het grootste en laatste bolwerk van Satans heerschappij op aarde [Jeremia 25:17-26; Jeremia 51:41].


Spreuken 2:22(…) wie kwaad doen, worden verdreven, wie God niet trouw zijn, worden weggevaagd.


Wat er precies de reden van is dat de koningen en het beest zo’n afschuw krijgen van de hoer dat ze haar te gronde zullen richten, wordt niet vermeld, maar kennelijk heeft het tirannieke systeem de koningen niet alleen rijkdom en macht gebracht, maar ook iets afschuwelijks, iets waarvan ze gruwen. Zouden het soms de plagen zijn waarvan we lezen in Openbaring 14:11 (‘geen rust, overdag niet en ’s nachts niet’) en Openbaring 16:2 (‘kwaadaardige en pijnlijke zweren’)?


Wat de reden ook is, het goddeloze wereldbestel kan niet langer in stand blijven en zal als een kaartenhuis instorten. In één uur tijd, zo lezen we, zal alle rijkdom teniet gaan [Openbaring 18:17], zullen de vruchten waar ieders hart naar uitging verloren zijn, zal alle weelde verdwenen zijn [Openbaring 18:14].


In Openbaring 16:12 lezen we dat de zesde engel zijn offerschaal leeggiet over de grote rivier de Eufraat. ‘De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten.’ De Eufraat, die van Babylon een bloeiende stad maakte, valt dus droog. Zou de Eufraat hier niet symbool staan voor het mondiale monetaire systeem dat de wereldeconomie draaiende houdt, en dat straks door ingrijpen van God opdroogt, waardoor de wereldeconomie ineenstort? Het zou me niet verbazen, zeker niet als we letten op wat de aanleiding is voor Gog en zijn bondgenoten om Israël aan te vallen. Ik kom daar zo meteen nog op terug.


De ontwerpers, uitvoerders en ingezetenen van het grote Babylon zullen dubbel betaald krijgen, wat ze anderen vergolden. Het dubbele van de bittere wijn die ze anderen te drinken gaven, zullen ze zelf moeten drinken. Zoveel luister en overvloed als ze zichzelf gunden, zoveel pijn en rouw zullen ze te dragen krijgen. Dat alles zal hen treffen op één dag. Het is het vonnis dat God over het machtige Babylon heeft geveld [Openbaring 18:6-7]. Zoals Hij dat ook voltrok aan het oude Babel [Jesaja 13:6-22; Jeremia 51:6-8].


God doet recht op aarde


Openbaring 18:20 Juich om haar, hemel, juich heiligen, apostelen en profeten! Het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken.


Het grote Babylon zal in puin vallen. Alle plannen om het nog groter en machtiger te maken zullen door God worden verijdeld [Psalm 33:10-11]. Van het eens zo machtige Babylon zal niets over blijven dan een groot moeras, een verblijfplaats van stekelvarkens, een woonplaats voor demonen [Jesaja 14:23; Openbaring 18:2].


Maar de val van Babylon zal voor de ‘heiligen, apostelen en profeten’ grote vreugde betekenen, want daarmee zal God recht doen op aarde.


Psalm 58:11-12Verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet, in het bloed van de wettelozen wast hij zijn voeten. Dan zegt men: ‘De rechtvaardige wordt beloond, er is een God die recht doet op aarde.’


Voor de handelaren zal de val van die grote stad een enorme schok zijn, omdat ze in een ogenblik hun aanzien en rijkdom zien verdampen, ‘want er is niemand die hun waren nog wil kopen[Openbaring 18:11]. Evenzo de scheepslui, die plots zonder opdrachten komen te zitten, want er is niets meer te verschepen. En niet in het minst zal dat gelden voor de producenten die met hun ‘farmacie’ (pharmakeía) de volken hebben misleid. Zij golden als ‘de groten der aarde[Openbaring 18:23], maar zullen worden ‘als een slak die kruipend oplost in slijm[Psalm 58:9].


Volgorde


Dat in Openbaring 17 eerst melding wordt gemaakt van de strijd die het beest en de tien koningen tegen het Lam zullen aanbinden (vers 14), en pas daarna van de eliminatie van de hoer (vers 16), wil niet zeggen dat dit ook de chronologische volgorde is van die gebeurtenissen. In de verzen 12 t/m 14 vertelt de engel over de tien horens, de tien koningen, die pas op het wereldtoneel verschijnen aan het einde van de tijden om samen met het beest de strijd aan te binden tegen het Lam, in een allerlaatste poging te voorkomen dat Gods Koninkrijk wordt gegrondvest.


Zoals gezegd, neemt de hoer geen deel aan die laatste strijd. De reden daarvan is dat het beest en de koningen haar dan al hebben gedood, want naast grote rijkdom had ze ook iets afschuwelijks gebracht, waardoor ze niet in leven mocht blijven.


Om te plunderen


In Ezechiël 38:4 lezen we dat de HEER zelf Gog en zijn vele bondgenoten zal bewegen op te trekken tegen Zijn land. Misschien is de val van het grote Babylon wel de aanleiding voor Gog en zijn vele bondgenoten om op te trekken tegen Israël. We lezen namelijk dat ze er heen gaan ‘om te plunderen, te roven en buit binnen te halen[Ezechiël 38:12]. Ook de woorden van de handelaren, die in één klap al hun rijkdom zijn kwijtgeraakt, duiden daarop, wanneer ze met een scheef oog de allerlaatste kruistocht gadeslaan, die Gog en zijn bondgenoten tegen het Heilige Land ondernemen:


Ezechiël 38:13(…) ‘Ben je gekomen om te plunderen en te roven? Heb je die hele menigte bijeengebracht om buit binnen te halen? Om goud en zilver weg te graaien, om vee en goederen mee te nemen, om alles te plunderen en te roven?’


Dat Gog met zo veel volken zal optrekken tegen Israël, zou er op kunnen duiden dat Israël, in economisch en maatschappelijk opzicht, veel minder zal worden getroffen door de ineenstorting van Babylon (hetgeen-de-markt-drijft), dan de andere landen. Want in Israël zal blijkbaar nog genoeg waardevolle buit te halen zijn na de ineenstorting van het satanische wereldbestel.


En dat zou betekenen dat Israël tijdig gehoor zal geven aan de oproep, die Johannes te horen krijgt:


Openbaring 18:4-5 – (…) ‘Ga weg uit die stad, Mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.


Op dit moment wijst nog niets daarop [www.wachters.nu/post/zoals-alle-andere-volken]. Maar toch zal Israël aan die oproep gehoor geven. En misschien wel veel sneller dan we nu denken. Dat hoop ik althans. Hoe dan ook, wij mogen ons er nu al op verheugen en daarvan getuigen.


Jesaja 48:20Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën! Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden der aarde: ‘De HEER koopt Zijn dienaar Jacob vrij!’


Bas van Twist, september 2021

7.227 weergaven1 opmerking

1 Comment


Wim Treels
Wim Treels
Sep 22, 2021

Wat een ijzingwekkende toekomst gaan we tegemoet als het laatste rijk van de grote Antichrist zal opstaan en gaat regeren!! Laten we dan vooral denken aan het prachtige lied van Lauren daigle - Tremble . God is zo ontzagwekkend GROOT

Like
bottom of page