top of page

DE GROTE HERSTART

Bijgewerkt op: 19 jun. 2021Zware tijden


Toen Jeshua, kort voor Zijn gevangenneming, met Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas op de Olijfberg zat, vertelde Hij hen dat de wereld aan de vooravond stond van een tijd van zware beproevingen [Marcus 13]. In het bijzonder gold dat voor het Joodse volk, ook die uit dat volk nog geboren moesten worden. Voor het Joodse volk zou er een tijd van verdrukking aanbreken, zoals er nooit eerder was geweest sinds er volken bestaan, en zoals er ook nooit meer zou komen [Daniël 12:1; Mattheüs 24:21].


Hoe waar zijn die woorden gebleken. Bijna negentien eeuwen lang beleefde het Joodse volk de hel op aarde. Maar na negentien eeuwen greep God in omwille van Zijn uitverkorenen [Mattheüs 24:22]. En op 14 mei 1948 mocht het Joodse volk de staat Israël proclameren in het aloude Vaderland [Jesaja 66:7].


Ook voor de heidenvolken zouden er benauwde tijden aanbreken, zo leerde Jeshua. Ze zouden te maken krijgen met oorlogen, opstanden, zware aardbevingen, hongersnoden en epidemieën alom [Lucas 21:9-11].


Wij leven onmiskenbaar in de allerlaatste dagen vóór de wederkomst en dat zijn, zoals gezegd, geen gemakkelijke dagen. In zijn brief aan Timoteüs schrijft Paulus daar het volgende over:


2 Timotheüs 3:1-5 – En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.


Veel van de kwalijke eigenschappen die Paulus de mens in de laatste dagen toedicht, zullen we herkennen in de mensenwereld zoals die tot ons komt, waarin de mens alles bestrijdt wat goddelijk en heilig is. Zowel Jeshua als de apostelen waarschuwden de gelovigen daarom ook voortdurend waakzaam te blijven en acht te slaan op ‘de dingen die gebeuren gaan[Lucas 21:34-35].


Eén van die dingen die gebeuren gaat is de komst van ‘de wetteloze mens’, zoals Paulus hem noemt [2 Tessalonicenzen 2:1-12; zie www.wachters.nu/post/de-gewetenloze-mens], of ‘het beest’, zoals hij in Openbaring wordt beschreven [Openbaring 13:11-17; zie www.wachters.nu/post/het-beest-en-zijn-beeld]. Zijn komst, die door satan is georkestreerd, gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen waarmee hij de mensen op aarde weet te misleiden. De ‘wetteloze mens’ en ‘het beest’ zijn zinnebeelden van de hoogmoedige mens in optima forma, zoals hij zich aan het einde van de wereldtijden manifesteert: rebellerend tegen God en zich aan Hem gelijk wanend.


In onze dagen zien we steeds duidelijker de contouren van wat Paulus en Johannes voorzegden. Want nooit eerder hebben mondiale instituties zoveel macht gehad als in deze tijd. Het betreft overigens instituties die niet democratisch zijn gekozen en geen checks en balances kennen. Op bijna elk gebied is hun invloed merkbaar, omdat de nationale parlementen steeds meer van hun soevereiniteit hebben afgestaan aan deze wereldspelers. Meestal met als argument dat de huidige problemen niet bij de landsgrenzen ophouden en er daarom een supranationaal beleid nodig is.


Waar dit toe kan leiden, hebben we gezien bij de aanpak van de ‘coronapandemie’. Die aanpak werd van te voren gedicteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), op grond van de International Health Regulations, waaraan ook Nederland zich sinds 15 juni 2007 heeft te houden. Aan de hand van richtlijnen moesten de lidstaten de maatregelen nemen die door de WHO werden voorgesteld.


De maatschappij die Johannes in Openbaring 13:11-17 beschrijft, gaat nog veel verder dan wat wij hebben meegemaakt (en nog altijd meemaken) met de aanpak van de ‘coronapandemie’. Maar zou het kunnen dat deze aanpak een eerste opstap is naar wat ons nog te wachten staat? Zou hier soms een plan achter zitten? Op het gevaar af dat ik door sommigen nu direct in een bepaalde hoek word gezet, waag ik het toch hierover iets te schrijven, omdat ik de woorden van Jeshua heel serieus neem en daarom acht sla op ‘de dingen die gebeuren gaan’.


2030 Agenda


De eerste gebeurtenis waar ik op wil wijzen, is de in 2015 door de Verenigde Naties (VN) vastgestelde mondiale Ontwikkelingsagenda 2030. Deze ‘2030 Agenda’, zoals hij vaak wordt genoemd, kent zeventien zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). Alle 193 VN-lidstaten hebben zich gecommitteerd aan deze ontwikkelingsdoelen, zoals het beëindigen van armoede en honger, het recht op kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, duurzame energie en eerlijk werk, het bestrijden van ongelijkheid en het tegengaan van klimaatverandering. Wie kan daar nu niet voor zijn, zou je denken. Het klinkt als recht op lekker eten en gratis drinken.


Maar als we heel aandachtig lezen hoe men deze doelstellingen wil gaan concretiseren, dan blijkt dat er veel meer achter zit dan op het eerste gezicht lijkt; dat sprake is van een dubbele agenda. Want het uitrollen van deze duurzame doelstellingen betekent in de praktijk dat de rijke en machtige elite van deze wereld nog veel machtiger en rijker zal worden.


In 2030 dienen deze duurzame ontwikkelingsdoelen te zijn geïmplementeerd. Ook door Nederland, dat sinds 2019 alle nieuwe wetgeving toetst op overeenstemming met deze doelstellingen.


Great Reset


In een iets andere vorm komen we de duurzame doelstellingen tegen bij de zogeheten ‘Great Reset’. Dit in juni 2020 gepresenteerde plan van het World Economic Forum (WEF) beoogt de wereldeconomie een ‘grote herstart’ te geven na de ‘coronapandemie’, die door het WEF en haar volgelingen steevast wordt aangeduid als een ‘great opportunity’. De ‘Great Reset’ wordt voorgesteld als de hemel op aarde, waarin het dataïsme – het geloof in de alwetendheid van Big Data en de kracht van algoritmen – de enige echte religie is. Maar als we deze plannen goed lezen, dan blijken uitsluitend Big Tech, Big Pharma en de grootste vermogensbeheerders hiervan te profiteren en doen, in de wereldorde na de ‘grote herstart’, nationale staten en democratische controle er niet meer toe en geldt voor de gewone burger: ‘You’ll own nothing, and you’ll be happy’.


Het mag op zijn minst opmerkelijk worden genoemd dat dit bizarre, science fiction-achtige masterplan amper drie maanden na het uitbreken van de ‘coronapandemie’ groots kon worden gepresenteerd in boekvorm (‘COVID-19: The Great Reset’, 282 pagina’s) en op de website van het WEF. Alsof alles van tevoren al klaar lag en alleen nog gewacht moest wachten tot de WHO zou verklaren dat er een ‘pandemie’ zou zijn uitgebroken. Was het gewoon toeval dat amper vijf maanden vóór de ‘coronapandemie’ een grootse simulatieoefening werd gehouden voor paraatheid en respons op pandemieën? Dit ‘Event 201’ werd op 18 oktober 2019 in New York georganiseerd door het WEF, het Johns Hopkins Center en de Bill & Melinda Gates Foundation.


Is het niet schokkend, en tekenend voor de tijd waarin we leven, dat zoveel regeringsleiders, multimiljardairs en invloedrijke personen openlijk koketteren met deze ‘grote herstart’, waaronder Nederlandse politici, zoals Rutte en Kaag, maar ook onze koning en koningin?


Nieuwe Wereldorde


Waar men bij al die plannen daadwerkelijk naar streeft is een Nieuwe Wereldorde. Dat op zich is niet nieuw – integendeel, de plannen daarvoor zijn al eeuwen oud –, maar nooit eerder is het concept daarvan op zo’n grote schaal door de machtigen der aarde gedragen en op zo’n gedetailleerde wijze uitgewerkt als in onze dagen.


Door de goedgelovige en door de mainstream media gemanipuleerde bevolking te laten geloven dat ze bedreigd wordt door onzichtbare existentiële vijanden – zoals een ‘killervirus’ of de ‘opwarming van de aarde’ – slaagt men erin de wereldbevolking actief te laten meewerken aan de uitvoering van de verborgen agenda, waarvan slechts de machtige groep achter de Nieuwe Wereldorde profiteert.


De Nieuwe Wereldorde, zoals die wordt voorgesteld in Openbaring, zal zich vooral laten kennen door vijandschap en opstandigheid tegen God. Op allerlei manieren en in velerlei opzichten zal de haat en het verzet tegen de HEER van de hemelse machten zichtbaar worden. Aanhoudend zullen de grenzen van wat ethisch verantwoord is worden verlegd. Wat gewenst en mogelijk is, hoe buitenissig en pervers ook, zal steeds gemakkelijker in de praktijk worden gebracht. Wat goed is in Gods ogen zal openlijk worden afgewezen en belachelijk gemaakt, en wat kwaad is in Zijn ogen zal tot wet of norm worden verheven [Psalm 10:3-4].


Jesaja 5:20 – Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van zoet bitter maken en van bitter zoet.


Johannes krijgt in een visioen te zien waar de opstand van de hoogmoedige mens tegen God uiteindelijk toe leidt. Het is een onthutsend beeld vol zedeloosheid, perversiteit, schaamteloze uitspattingen, gruwelijkheden en wandaden. Johannes is met stomheid geslagen als hij het droombeeld ziet.


Openbaring 17:3-6Ik (Johannes) raakte in vervoering, en hij (de engel) nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jeshua hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag.


Het moderne Babel


Het streven naar een Nieuwe Wereldorde in deze allerlaatste dagen, is niet anders dan het streven van de mensen na de zondvloed, toen God met de mens een eerste ‘grote herstart’ maakte [Petrus 3:5-6]. Zij wilden – in strijd met Gods gebod de hele aarde te bevolken [Genesis 9:7] – een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikte, om zo naam te maken en níet over de hele aarde verspreid te raken [Genesis 11:4]. Maar toen de HEER dat zag en begreep dat alles wat de mensen vanaf nu zouden uitdenken binnen hun bereik lag, verwarde Hij hun taal, zodat ze elkaar niet meer begrepen en ze de bouw van de stad moesten staken. De stad in aanbouw werd Babel genoemd, naar de verwarring die God in de taal van de mensen had gebracht. En zo werd de mens alsnog over heel de aarde verspreid, naar het gebod van de HEER.


In de Bijbel staat Babel (of in het Grieks: Babylon) voor het machtscentrum van de overmoedige mens, die zich door zijn eigen wijsheid en kennis laat misleiden en meent zich tegen de Almachtige te kunnen verzetten en Hem te kunnen evenaren. Babel staat ook symbool voor het mondiale systeem dat de volken en hun leiders weten op te bouwen, om zich los te maken van God, om Zijn volmaakte schepping te ‘verbeteren’ naar hun wensen en hun inzichten.


De Nieuwe Wereldorde is dan ook niets anders dan de herbouw van het oude Babel, achter wiens ontwerp en bouw niemand minder zit dan satan, de ‘overwinnaar van alle volken[Jesaja 14:12; Efeziërs 6:12]. Hij is het, die met de machthebbers van de duisternis, de volken en hun leiders steeds weer weet te misleiden om in hun ingebeelde superioriteit te geloven en de brede weg te volgen die naar de ondergang leidt [Jeremia 51:7; Jesaja 47:10-11; Mattheüs 7:13].


En daarom wilde de HEER niet dat Zijn volk zich zou verbinden met de andere naties [Numeri 23:9], zodat het geen deel zou hebben aan hun zonden en het de straf zou ontlopen die de volken zou treffen voor hun wandaden [Jeremia 51:6].


Openbaring 18:4-5 – Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad, Mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden.


Zesde dag, zesde millennium


Zoals God op de zesde dag de mens opdracht gaf om de aarde te bevolken en onder zijn gezag te brengen, zo heeft de mens in het zesde millennium (vanaf Adam gerekend) de aarde bevolkt en onderworpen. Maar de mens heeft dat gedaan zonder acht te slaan op Gods leefregels, want hij stelde Geweld en Onderdrukking aan als opzichters en Onrecht en Bedrog als het gezag [Psalm 82:5].


Psalm 58:2-3Machtigen, spreekt u werkelijk recht, beoordeelt u de mensen eerlijk? In uw hart bedrijft u al onrecht, en overal op aarde geeft u vrij spel aan het geweld van uw handen. Van de moederschoot af zijn ze van God vervreemd, van hun geboorte af dwalen die leugenaars.


Steigers


Het nieuwe Babel staat in de steigers en er wordt met man en macht door alle landen en regeringsleiders aan gewerkt om de stad in 2030 gereed te hebben. Maar de stad wordt herbouwd zonder wijsheid en zonder inzicht, zonder ontzag voor de HEER en zonder het kwaad te mijden [Job 28:28], zodat het geen stand zal houden wanneer er maatschappelijke slagregens komen, economische hagelstenen neerkletteren en politieke stormen opsteken die van alle kanten op de stad inbeuken. De Bijbel voorzegt dat dit gaat gebeuren en dat er dan van het opgebouwde Babel, wiens handelaren golden als de groten der aarde die met hun farmacie (pharmakeía) alle volken misleidde [Openbaring 18:23; Jesaja 47:9], niets anders overblijft dan een ruïne. In één uur tijd zal heel Babels macht en rijkdom zijn verdwenen [Openbaring 18:19].


Openbaring 18:2-3 – Met een krachtige stem riep hij: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! (…) Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.’


Maar hoe anders vergaat het Jeruzalem, die andere stad die in de steigers staat. Het is de enige stad ter wereld waaraan de HEER Zijn Naam heeft verbonden [2 Kronieken 6:6]. Sinds 1967 is de stad weer in Joodse handen en wordt zij opgebouwd, uitgebreid en verfraaid. Fundamenten, door vroegere generaties gelegd, worden hersteld [Jesaja 58:12]. Paleizen, door bezetters afgebroken, worden in hun oude pracht hersteld [Jeremia 30:18].


Steeds meer plaatsen in de stad zijn een lust voor het oog. Maar straks, als de Mensenzoon in gezelschap van Zijn engelen en bekleed met de stralende luister van Zijn Vader, is gekomen, zal de opbouw van de stad echt worden voltooid. Dan zal Jeruzalem een stad zijn van ‘volmaakte pracht’ en zullen alle volken haar gerechtigheid zien, alle koningen haar majesteit [Psalm 50:2, 102:17; Jesaja 62:2, 65:18-22; Jeremia 3:17].


Jeremia 33:9Jeruzalem zal Mij weer vreugde geven en Mij lof en roem brengen bij alle volken op aarde. Die zullen horen hoeveel geluk en voorspoed Ik Jeruzalem schenk, en huiveren van ontzag.


Eén ding is zeker: we staan aan de vooravond van een ‘grote herstart’. Echter niet zoals het WEF en de regeringsleiders die bepleiten, maar wel zoals de Vader die heeft beloofd bij monde van Zijn heilige profeten [Jesaja 2:2-3, 42:1-7; Handelingen 3:20-21]. Aan die beloften mogen we de Vader elke dag herinneren ‘totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en gesteld heeft tot een lof op aarde[Jesaja 62:7, NBV/HSV].


Bas van Twist, april 2021

4.934 weergaven6 opmerkingen
bottom of page