top of page
  • Foto van schrijverAdmin

STRUIKELBLOKKEN (2)

Bijgewerkt op: 28 jun. 2020

Albert de Hoop, januari 2020


Dit is een vervolg in de serie STRUIKELBLOKKEN, voor deel 1, klik hier


Wie is de bruid?


Eén van de eerste moeilijkheden, struikelblokken, waar mensen over kunnen vallen als ze meegaan met een proclamatiewandeling, is de bewering dat wij, christenen, niet de bruid zouden zijn. Direct in het begin van de wandeling lezen we namelijk veelal Jesaja 62. En daarin zegt God dat Israël genoemd zal worden: gehuwde, of in een andere vertaling: Mijn Bruid.


Jesaja 62:4 (NBG) – Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw land: Gehuwde.


Bij het lezen van dit gedeelte kan ik niet nalaten dit nog een keer te onderstrepen: Israël is de Bruid! En niet “de Kerk” of “het Christendom”. De Bruid heeft een naam en die naam is Israël. Sommigen vinden dit zo lastig dat ze niet verder willen horen en besluiten hun ochtend op hun eigen manier in te vullen, en dat houdt in: zonder ons.


De moeilijkheid die mensen ondervinden bij deze bewering en dit Bijbelgedeelte, komt voort uit de diepgewortelde overtuiging dat wij, gelovigen, de bruid zijn. Liederen die we zingen hebben daaraan meegeholpen. Denk bijvoorbeeld aan lied 769 uit de Johannes de Heer-bundel met het refrein: ”Welk een uitzicht Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom”. Ook lied 520 uit Opwekkingsliederen wekt de indruk dat we de bruid dichter bij huis moeten zoeken dan bij Israël.


Mooie liederen, maar hoe terecht is het om de Kerk of onszelf als Bruid te zien? Het is altijd belangrijk om voor alles de Bijbel te laten spreken. In dit geval is de profeet Hosea heel duidelijk over dit onderwerp. Of beter gezegd, God is heel duidelijk over dit onderwerp als we Zijn woorden in het boek van de profeet Hosea lezen.


Hosea 2:13-14 (NBG) – Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dage toen zij trok uit Egypte.


Hier wordt gesproken over “haar” en als je je mocht afvragen wie deze “haar” is dan wordt het antwoord gegeven aan het eind van vers 14: (…) "toen zij trok uit Egypte". Het is duidelijk dat dit zeker niet de Kerk is, maar dat hier gesproken wordt over Israël.


Hosea-2:15 (NBG) – En het zal te dien dage geschieden, luidt het woord des HEREN, dat gij Mij noemen zult: mijn man, en niet meer: mijn Baäl.


Israël zal God niet meer als een Baäl, als een meester aanspreken, maar als echtgenoot: mijn Man. En in de volgende verzen belooft God wat Hij zal doen aan Israël en voor Israël.


Hosea 2:16-17 (NBG) – Ik zal de namen van de Baäls verwijderen uit haar mond; hun naam zal niet meer genoemd worden. Te dien dage zal Ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal Ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken, en hen veilig doen wonen.Belofte aan Israël


En dan, dan spreekt God een geweldige belofte uit aan Israël. Een belofte die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is.


Hosea 2:18-19 (NBG) – Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen.


Als God hier belooft dat Hij Israël tot Zijn bruid zal maken en daarbij zegt dat dat voor eeuwig is, durft iemand dan nog te beweren dat dat iets is uit het Oude Testament en dat dat met de komst van Yeshua allemaal veranderd is? Eeuwig stopte niet 2000 jaar geleden, toen Yeshua op aarde kwam. Eeuwig is eeuwig. En deze belofte is vandaag dus nog steeds geldig: Israël is de Bruid.


Naast deze woorden bij Hosea is er ook een bijna onopvallende tekst bij Jesaja. Een heel klein zinnetje, waar gemakkelijk overheen gelezen kan worden.


Jesaja 54:5 (NBG) – Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen is Zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden.


Jouw man is je Maker. Je echtgenoot. Als Israël een echtgenoot heeft, dan moeten we beseffen dat zij ook bruid is. Zonder bruid te zijn kun je geen echtgenoot hebben.


Eén van de medewandelaars had duidelijk moeite met deze teksten. Op deze manier kreeg Israël wel een heel exclusieve plaats. En hij merkte toen op dat God toch van alle mensen evenveel houdt. God houdt van Israël, maar toch ook net zoveel van Nederland?


Het klinkt heel aannemelijk als je dit hoort, maar ook nu weer: wat zegt de Bijbel? Houdt God evenveel van het ene volk als van het andere volk? God is heel duidelijk geweest over Zijn keuze voor Israël. En ook over Zijn reden om Israël te verkiezen boven andere volken.


Deuteronomium 7:6-8 (NBG) – Want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is; ú heeft de HERE, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn. Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de HERE Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar, omdat de HERE u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de HERE u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte.


In deze verzen hoor je Gods keuze, maar ook Zijn kwetsbaarheid: Ik heb jou, Israël, gekozen omdat ik je liefheb, omdat ik van je houd. Dat is dus de reden. God houdt van Israël. En laten we eerlijk zijn, we weten allemaal dat als een man gekozen heeft voor een vrouw, dat je dan niet aan kunt komen met de vraag: hoezo deze vrouw? Het antwoord dat je daarop normaal gesproken zou krijgen is: ik houd van haar. Einde discussie. Als een man van een vrouw houdt, kun je niet gaan argumenteren over zijn redenen. Hij houdt van haar. En dat is dus ook wat God zegt: Ik houd van Israël.


Stel je toch voor dat een man zijn liefde verklaard heeft aan zijn vrouw, ze zijn gelukkig getrouwd en een paar weken na de bruiloft zegt de man tegen zijn vrouw: ja, ik houd van jou, maar ik houd net zoveel van de buurvrouw. Om vervolgens zijn vrienden op te zoeken en hun dit ook mee te delen. De verbijstering zou bij iedereen toeslaan. Dit kan niet waar zijn.


En zouden wij dan wel willen dat God zo zou zijn? Dat Hij eerst Zijn liefde en eeuwige trouw aan Israël verklaart, om vervolgens te beweren dat Hij net zo veel van de Arabieren, de Belgen en de Nederlanders houdt? Dat kunnen we niet staande houden. En dat is dan ook niet Bijbels. God houdt niet net zoveel van andere volken als van Israël.


Hij houdt zielsveel van Israël, of zoals de NBV het zo mooi zegt:


Zacharia 1:14 (…) Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion.


Zacharia 8:2 – Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik brand van liefde voor Sion; met vurige liefde neem Ik het op voor Jeruzalem.


Het is goed om bij dit alles dan ook te zien wat er geschreven staat over Gods gedachten over de volken. Komen ze ook maar een klein beetje in de buurt van Zijn liefde voor Israël?


Jesaja 40:17 (NBV) – De volken betekenen niets in Zijn ogen, voor Hem zijn ze minder dan niets.


Dat God ondanks dit grote verschil dat Hij maakt tussen Israël en de volken, toch nog oog heeft voor ons, de gelovigen uit volken, is dus pure genade. Een cadeau, dat onvoorstelbaar groot is.


De stad en het land


In het beeld van de Bruid wil ik ten slotte nog wijzen op de eenheid van het volk van Israël, met het land Israël en met de stad Jeruzalem. Hierboven zagen we al dat God uitspreekt dat Zijn volk Zijn bruid is. En in Jesaja 62:4 (NBV) wordt het land Israël aangezegd dat zij “Mijn Bruid” genoemd zal worden.


Een bijbelgedeelte dat we nog niet genoemd hebben vinden we in Openbaring.


Openbaring 21:2 (NBG) – En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.


Openbaring 21:9-10 (NBG) – En er kwam een van de zeven engelen (…), en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God;


Hier vinden we de stad Jeruzalem als de Bruid. Dus zowel het volk, het land als de stad zijn alle drie de bruid. En deze drie worden elk afzonderlijk in de Bijbel aangeduid met de naam: Sion. Lees maar mee.


Het volk Israël:


Jesaja 51:16 (NBG) – Ik heb Mijn woorden in uw mond gelegd en met de schaduw Mijner hand heb Ik u bedekt, Ik, die de hemel uitspan en de aarde grondvest en tot Sion zeg: Gij zijt Mijn volk.


Het land Israël:


Jesaja 66:8 (NBG) – Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen.


De stad Jeruzalem:


Jesaja 52:1 (NBG) – Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad (…).


En zoals we al gelezen hebben zegt God Zelf: "Brandend van liefde neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion." Misschien komen we nog wel zover dat we zeggen: de naam van de Bruid is Sion.


Shalom vanuit Jeruzalem!
 

Stolpersteine ​​(2)

Jerusalem, Januar 2020 - Albert de Hoop

Wer ist die Braut?

Eine der ersten Schwierigkeiten, Stolpersteine, über welche die Menschen bei einem Proklamationsspaziergang fallen können, ist die Behauptung, dass wir Christen nicht die Braut sind. Gleich zu Beginn eines solchen Spaziergangs lesen wir nämlich Jesaja 62. Und darin sagt Gott, dass Israel verheiratet genannt wird oder in einer anderen Übersetzung: Meine Braut.

„Man wird dich nicht mehr »Verlassene« nennen und dein Land nicht mehr als »Wüste« bezeichnen, sondern man wird dich nennen »Meine Lust an ihr« und dein Land »Vermählte«;“ (Jesaja 62, 4 SLT).

Während ich diesen Abschnitt lese, kann ich nicht anders, als dies noch einmal zu betonen: Israel ist also die Braut! Und nicht "die Kirche" oder "das Christentum". Die Braut hat einen Namen, und dieser Name ist Israel. Einige finden das so schwierig, dass sie nichts weiter hören wollen und beschließen, ihren Morgen auf ihre eigene Weise zu verbringen, und das bedeutet ohne uns.

Die Schwierigkeit, die Menschen erleben mit dieser Behauptung und dieser Bibelstelle, beruht auf dem tiefsitzenden Glauben, dass wir Gläubigen die Braut sind. Lieder, die wir singen, haben dazu beigetragen, denken Sie zum Beispiel an Lied „Jesu meine Freude“ mit dem Text: „Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst lieber werden“. Und in Lied 400 aus dem evangelischen Gesangbuch finden wir den Text: „ich will dich lieben, Gottes Lamm, als meinen Bräutigam“, womit auch den Eindruck erweckt wird, dass wir die Braut näher bei uns, als in Israel suchen sollten.

Schöne Lieder, aber wie gerechtfertigt ist es, die Kirche oder uns selbst als Braut zu sehen? Es ist immer wichtig, die Bibel für alles sprechen zu lassen. In diesem Fall ist der Prophet Hosea zu diesem Thema sehr klar. Oder besser gesagt, Gott ist in diesem Thema sehr klar, wenn wir seine Worte im Buch des Propheten Hosea lesen.

„Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tor der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog.“ (Hosea 2, 16-17 SLT).

Hier spricht es von "sie" und wenn Sie sich fragen, wer dieses "sie" ist, wird die Antwort am Ende von Vers 17 gegeben: ... als "sie" aus dem Land Ägypten zog. Es ist klar, dass dies sicherlich nicht die Kirche ist, sondern dass es sich um Israel handelt.

„An jenem Tag wird es geschehen, spricht der HERR, dass du mich »mein Mann« und nicht mehr »mein Baal« nennen wirst;“ (Hosea 2:18 SLT).

Israel wird Gott nicht länger als ein Baal, als ein Meister ansprechen, sondern als Ehemann: meinen Mann. Und in den folgenden Versen verspricht Gott, was er für Israel und in Israel tun wird.

„… und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Mund entfernen, dass an ihre Namen nicht mehr gedacht werden soll. An jenem Tag will ich auch zu ihren Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf Erden kriecht; und ich will Bogen, Schwert und alles Kriegsgerät im Land zerbrechen und sie sicher wohnen lassen.“ (Hosea 2, 19-20 SLT).

Versprechen an Israel

Und dann macht Gott Israel ein großes Versprechen. Ein Versprechen, das nicht auf zwei Arten interpretiert werden kann.

„Ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen beweisen. Ich werde dir für immer treu sein und du wirst lernen, mich vollkommen als deinen Herrn anzuerkennen.“ (Hosea 2, 21-22 NLB).

Wenn Gott hier verspricht, dass er Israel zu seiner Braut machen wird und sagt, dass dies ewig ist, kann jemand noch behaupten, dass es etwas aus dem Alten Testament ist und dass sich alles mit dem Kommen Jeschuas geändert hat? Das Ewige hörte vor 2000 Jahren nicht auf, als Jeschua auf die Erde kam. Ewig ist ewig. Und dieses Versprechen gilt noch heute. Israel ist die Braut.

Zusätzlich zu diesen Worten in Hosea gibt es in Jesaja auch einen fast unauffälligen Text. Ein sehr kleiner Satz, der leicht zu übersehen ist.

„Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, HERR der Heerscharen ist sein Name; und dein Erlöser ist der Heilige Israels; er wird »Gott der ganzen Erde« genannt.“ (Jesaja 54,5 SLT).

Dein Ehemann ist dein Schöpfer. Dein Mann. Wenn Israel einen Ehemann hat, müssen wir erkennen, dass sie auch eine Braut ist. Sie können keinen Ehemann haben, ohne eine Braut zu sein.

Einer der Mitwanderer hatte eindeutig Probleme mit diesen Texten. Auf diese Weise erhielt Israel einen sehr exklusiven Platz. Und dann bemerkte er, dass Gott alle Menschen gleichermaßen liebt. Gott liebt Israel, aber auch gleichermaßen Deutschland?

Es klingt sehr plausibel, wenn Sie das hören, aber was sagt die Bibel? Liebt Gott eine Nation genauso wie die andere? Gott war sehr klar über seine Wahl für Israel. Und auch über seinen Grund, Israel anderen Nationen vorzuziehen.

„Denn ein heiliges Volk bist du für den HERRN, deinen Gott; dich hat der HERR, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der HERR sein Herz euch zugewandt und euch erwählt — denn ihr seid das geringste unter allen Völkern—, sondern weil der HERR euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der HERR euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten.“ (5.Mose 7, 6-8 SLT).

In diesen Versen hören Sie Gottes Wahl, aber auch seine Verletzlichkeit: Ich habe sie erwählt, Israel, weil ich sie liebe! Das ist also der Grund. Gott liebt Israel. Und seien wir ehrlich, wir alle wissen, dass wenn ein Mann eine Frau ausgewählt hat, Sie nicht auf die Frage kommen können: Warum diese Frau? Die Antwort, die Sie normalerweise bekommen würden, ist: Ich liebe sie. Ende der Diskussion. Wenn ein Mann eine Frau liebt, kann man nicht über seine Gründe streiten. Er liebt sie. Und das sagt auch Gott. Ich liebe Israel.

Stellen Sie sich vor, ein Mann hat seiner Frau seine Liebe erklärt, sie sind glücklich verheiratet und einige Wochen nach der Hochzeit sagt der Ehemann zu seiner Frau: Ja, ich liebe dich, aber ich liebe die Frau von nebenan genauso. Um dann seine Freunde zu besuchen und sie darüber zu informieren. Bestürzung würde alle treffen. Das kann nicht wahr sein.

Aber wir wünschen uns, dass Gott so wäre? Seine Liebe und ewige Loyalität zu Israel erklärt, aber dann behaupten, dass er die Araber, die Holländer und die Deutschen genauso liebt? Das können wir nicht behaupten. Und es auch nicht biblisch. Gott liebt andere Nationen nicht so sehr wie Israel.

Er liebt Israel sehr, wie der GNB es so schön ausdrückt:

„Daraufhin sagte der Engel zu mir: »Du sollst verkünden: ›So spricht der Herr, der Herrscher der Welt: Ich bin voll brennender Liebe zu Jerusalem und zum Berg Zion;“ (Sacharja 1, 14 GNB).

„So spricht der Herr, der Herrscher der Welt: Ich bin voll brennender Liebe zur Zionsstadt,…“ (Sacharja 8, 2 GNB).

Es ist gut, in all dem zu sehen, was geschrieben steht über Gottes Gedanken über die Nationen. Kommen die Nationen seiner Liebe zu Israel überhaupt nahe?

„Alle Völker sind wie nichts vor ihm; sie gelten ihm weniger als nichts, ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm!“ (Jesaja 40, 17 SLT).

Dass Gott trotz dieses großen Unterschieds zwischen Israel und den Nationen immer noch ein Auge für uns hat, die Gläubigen aus den Nationen, ist reine Gnade. Ein Geschenk, das unvorstellbar groß ist.

Die Stadt und das Land

Abschließend möchte ich nach dem Bild der Braut auf die Einheit des Volkes Israel mit dem Land Israel und mit der Stadt Jerusalem hinweisen. Oben haben wir bereits gesehen, dass Gott erklärt, dass sein Volk seine Braut ist. Und in Jesaja 62, 4 wird das Land Israel als Braut bezeichnet.

Ein Teil der Bibel, den wir noch nicht erwähnt haben, finden wir in der Offenbarung.

„Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.“ (Offenbarung 21, 2 SLT).

„Und es kam zu mir einer der sieben Engel…, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen! Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam,“ (Offenbarung 21, 9-10 SLT).

Hier finden wir die Stadt Jerusalem als Braut. Das Volk, das Land und die Stadt werden als Braut bezeichnet. Und diese drei werden in der Bibel jeweils einzeln mit dem Namen Zion identifiziert. Lesen Sie mit.

Das Volk Israel:

„Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich mit dem Schatten meiner Hand bedeckt, um den Himmel auszuspannen und die Erde zu gründen und zu Zion zu sagen: Du bist mein Volk! (Jesaja 51, 16 SLT).

Das Land Israel:

„Wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas Derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren.“ (Jesaja 66, 8 SLT).

Die Stadt Jerusalem:

„Wache auf! Wache auf! Zion, ziehe deine Stärke an! Ziehe deine Ehrenkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt…“ (Jesaja 52, 1 SLT).

Und wie wir bereits gelesen haben, sagt Gott selbst: „Ich brenne vor Liebe zu Zion“! Vielleicht kommen wir eines Tages so weit zu sagen: Der Name der Braut ist Zion.

Shalom aus Jerusalem.

390 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page